ΠΟΛ.1169/22.12.2008

Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31.12.2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’), του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’) των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α’), με το οποίο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 και αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (περ. ζ’) από 293 ευρώ σε 302 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 1.1.2009.
3. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των περ. γ’ (υποπερ. γη’) και ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’) όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1018722/10749/0005/13.2.2008 «Ανάθεση του έργου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια εξομοίωσης των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρων».
6. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307/Β’) όπως ισχύουν.
7. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την ανάγκη ορθής παρακολούθησης των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31.12.2008 σε εγκαταστάσεις τους ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση.
9. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην πρώτη κατάσταση του άρθρου 4 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307/Β’) που θα υποβληθεί μετά την 1.1.2009 και όχι αργότερα από την 14.1.2009, ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούται να αναγράψει τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του την 31.12.2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στην περίπτωση μηδενικών αποθεμάτων τίθεται σχετική ένδειξη στην ως άνω κατάσταση.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ