ΠΟΛ.1170/21.12.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/Α’/7.11.2008) «Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για χρέη προς το Δημόσιο από 600 ευρώ σε 1.000 ευρώ και ισχύει, κατά το άρθρο 10 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7.11.2008), για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτού.
Ειδικότερα, με το ανωτέρω άρθρο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.Δ.356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ), όπως είχε τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 και ισχύει, και ορίζεται ότι:
Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως, επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 25% αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικά βοηθήματα από δύο ή περισσότερους Φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από τον νόμο, ήτοι το ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.
Κατά τη μεταβατική διάταξη της παρ. 7 του ίδιου νόμου (Ν.3714/2008) προβλέφθηκε ότι το κύρος και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας εκτέλεσης που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν θίγονται.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από την ισχύ του νόμου αυτού και υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 30, παρ. 4 του Ν.356/1974, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998, σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής.

Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/Α’/7.11.2008)

[...]

Άρθρο 4
Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών
και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.356/1974, ΦΕΚ 90/Α’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.»

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ