ΠΟΛ.1171/23.12.2008

Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι υπόχρεοι, που σύμφωνα με την ΑΥΟΟ 1117989/2301/ΔΜ/ΠΟΛ.1157/26.11.2008, κάνουν χρήση του διαδικτύου για την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών με τους νέους, περιορίζονται, μόνο στη διαδικασία της αντιστοίχισης, χωρίς να επεκτείνονται στην προσθήκη νέας δραστηριότητας ή μεταβολή, διακοπή υφιστάμενης δραστηριότητας.
2. Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις αυτές (άσκηση νέας δραστηριότητας, μεταβολή ή διακοπή υφιστάμενης), υπάρχει υποχρέωση υποβολής στη ΔΟΥ σχετικής δήλωσης μεταβολής εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062/Β’).
3. Διευκρινίζεται ότι εάν υπάρξουν περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τη ΔΟΥ, ότι μέσω διαδικτύου έχουν διενεργηθεί και άλλες μεταβολές δραστηριοτήτων πέραν της αντιστοίχισης των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους, θα ενημερώνεται, έγγραφα, το υποσύστημα Μητρώου TAXIS για τις δικές του ενέργειες και παράλληλα θα ενημερώνεται ο υπόχρεος προκειμένου να υποβληθούν οι σχετικές, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, δηλώσεις μεταβολής εργασιών και να χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ