ΠΟΛ.1172/18.12.2008

Εκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα

Με την παρούσα εγκύκλιο ορίζονται διαδικασίες για την εκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα.

1. Εκτέλεση του προγράμματος FISCALIS
Για την εκτέλεση του προγράμματος FISCALIS (απόφαση 1482/2007/ΕΚ της 11.12.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.) αρμόδιο είναι το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ίδιο τμήμα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του προγράμματος, καθώς επίσης και για την εκπροσώπηση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. που διαχειρίζονται το πρόγραμμα FISCALIS.

2. Οικονομική εκτέλεση του προγράμματος
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος εκτελείται από την 5η Διεύθυνση Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό οδηγό FISCALIS, όπως αυτός συντάσσεται και αναθεωρείται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ροή της κοινοτικής χρηματοδότησης και η διαδικασία είσπραξης εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1051788/2954/351/Ε0014/7.5.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Συντονιστής του προγράμματος
Εθνικός συντονιστής του προγράμματος είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος του Ε’ Τμήματος της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ. Συντονιστές αρμόδιοι για τους επιμέρους τομείς δράσεων του προγράμματος (π.χ. πολυμερείς έλεγχοι, εκπαιδευτικά θέματα κ.λπ.) ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου εφοριακών με απόφαση του γενικού γραμματέα φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων μετά από εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης.

4. Συμμετοχή υπαλλήλων στις δράσεις του προγράμματος
Στις δράσεις του προγράμματος FISCALIS συμμετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας και η ενασχόληση με το αντικείμενο της δράσης.
Είναι δυνατόν να συμμετάσχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος.
Ο υπάλληλος που συμμετέχει υποβάλει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον γενικό γραμματέα φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων προς έγκριση. Η διαδικασία προετοιμασίας για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην εκάστοτε δράση εκτελείται από το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
Ειδικότερα στις επισκέψεις εργασίας, που οργανώνονται στα πλαίσια των γενικών ανταλλαγών του προγράμματος FISCALIS, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιούν μία μόνο συμμετοχή κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2008-2013. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερες φορές, όταν η συγκεκριμένη δράση το απαιτεί.
Η συμμετοχή των υπαλλήλων στις επισκέψεις εργασίας οργανώνεται από το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
1) Στην αρχή κάθε έτους συντάσσεται σχετική ενημερωτική εγκύκλιος που κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επίσκεψη εργασίας, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εμπρόθεσμα τα σχετικά δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο).
2) Το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έχει λάβει και συντάσσει πίνακα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αιτούντα τη συμμετοχή υπάλληλο: i) ονοματεπώνυμο, ii) υπηρεσία στην οποία υπηρετεί, iii) αντικείμενο της επίσκεψης εργασίας, iv) ξένες γλώσσες, v) κλάδος, βαθμός, vi) έτος πρόσληψης, vii) προηγούμενη συμμετοχή σε επίσκεψη εργασίας. Ο πίνακας αυτός μαζί με τις αιτήσεις των αιτούντων υπαλλήλων διαβιβάζεται στον γενικό γραμματέα φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, ο οποίος με απόφασή του προβαίνει, κάθε φορά, στην επιλογή των υπαλλήλων που συμμετέχουν στο τρέχον έτος.
3) Το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ μεριμνά για την αποστολή των αιτήσεων στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα FISCALIS φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. και των υπό ένταξη χωρών καθώς και για την οργάνωση των αποστολών.
Ομοίως, το Τμήμα Ε’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ μεριμνά για την οργάνωση και πραγματοποίηση της επίσκεψης εργασίας που υλοποιείται στην Ελλάδα και στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι των φορολογικών διοικήσεων των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. και των υπό ένταξη χωρών.

5. Υποχρεώσεις των υπαλλήλων που συμμετέχουν
Ι. Ως προς τα έξοδα μετάβασης και διαμονής
1) Οι συμμετέχοντες στις δράσεις του προγράμματος FISCALIS υπάλληλοι λαμβάνουν για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ) ή Τακτικό Ένταλμα Πληρωμής (ΤΕ), για το οποίο είναι υπόλογοι.
2) Οι εν λόγω υπάλληλοι προβαίνουν σε απόδοση λογαριασμού εξόδων για την τακτοποίηση των ως άνω αναφερόμενων χρηματικών ενταλμάτων.
3) Η απόδοση αυτή γίνεται προς την 5η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή και περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: i) Κατάσταση δαπάνης, ii)Τα πρωτότυπα των εισιτηρίων (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, λεωφορείων, κατά περίπτωση) και κάρτες επιβίβασης (boarding pass), iii) αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και πληρωμής των ανωτέρω εισιτηρίων, iv) τιμολόγιο ξενοδοχείου (χωρίς την αναγραφή εξόδων για πρωινό), v) ημερολόγιο κίνησης, vi) διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Τα δικαιολογητικά με στοιχ. i), v) και vi) υποβάλλονται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που εκδίδει το Τμήμα Ε’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ.
4) Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση του Εντάλματος Προπληρωμής και οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα κληθούν να καταβάλλουν το σχετικό ποσό στο Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι, το ποσό που χορηγείται για τα έξοδα διαμονής καλύπτει μόνο την τιμή του δωματίου και όχι την τιμή του πρωινού, το οποίο καλύπτεται από το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης. Για τον σκοπό αυτό στο τιμολόγιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να αναφέρονται διακεκριμένα το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή δωματίου και του πρωινού ή άλλων ενδεχομένως χρεώσεων. Για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης, κατά συνέπεια και του πρωινού, δεν απαιτείται προσκόμιση απόδειξης.
5) Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης εξόδων πέραν των προϋπολογισθέντων, οι συμμετέχοντες υπάλληλοι επικοινωνούν με το Ε’ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ προκειμένου να διευκρινιστεί αν τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην απόδοση λογαριασμού και αν καλύπτονται εκ των υστέρων.
ΙΙ. Ως προς την έκθεση πεπραγμένων
1) Ο κάθε συμμετέχων σε δράση του προγράμματος FISCALIS υπάλληλος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή του στην Ελλάδα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων -σύμφωνα με το σχέδιο που του έχει κοινοποιήσει το Τμήμα Ε’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ- και το αποστέλλει στους αποδέκτες που αναφέρονται στην απόφαση μετακίνησης για το εξωτερικό.
2) Στην έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση του προγράμματος FISCALIS, καθώς και οι επισημάνσεις ή ενδεχόμενες προτάσεις, που ο συμμετέχων υπάλληλος κρίνει ωφέλιμες για την ελληνική φορολογική διοίκηση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δακτυλογραφημένη μορφή, δεν ξεπερνά τις δέκα (10) σελίδες και στο μέτρο που είναι δυνατό υποβάλλεται και ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Τμήμα Ε’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ. Τέλος, επισυνάπτονται στην έκθεση πεπραγμένων όλα τα βιβλία, έντυπα και κάθε άλλο υλικό φορολογικού περιεχομένου το οποίο χορηγείται από την φιλοξενούσα Διοίκηση στον συμμετέχοντα υπάλληλο.

6. Αξιολόγηση του προγράμματος FISCALIS
Οι εκθέσεις πεπραγμένων χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Ε’ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος FISCALIS, σχετικά με την επίτευξη των στόχων που αυτό επιδιώκει.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικ. Ανδριανόπουλος