ΠΟΛ.1173/29.12.2008

Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/1992

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992, σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, η οποία θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31.12.2008, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθ. 1097930/11407/Β0012/ΠΟΛ.1127/6.12.2004 εγκύκλιό μας, με τις ακόλουθες μεταβολές:
1. Οι συντελεστές αναπροσαρμογής, ανάλογα με τον χρόνο κτήσης των γηπέδων και κτιρίων, ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 1114301/11543/Β0012/ΠΟΛ.1152/14.11.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχουν ως εξής:

Χρόνος κτήσης Γήπεδα Κτίρια
Μέχρι και το έτος 2003 1,40 1,35
Από 1.1.2004 έως 31.12.2004 1,35 1,30
Από 1.1.2005 έως 31.12.2005 1,30 1,25
Από 1.1.2006 έως 31.12.2006 1,25 1,20
Από 1.1.2007 έως 31.12.2007 1,20 1,15

2. Προκειμένου για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης (ή εντός οικισμού) και από την αναπροσαρμογή αυτών, με βάση τους συντελεστές που ορίζονται πιο πάνω, για διάφορους λόγους, προκύπτει αξία μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν.1249/1982 (ΑΑ-ΓΗΣ, Έντυπα Κ1 κ.λπ.), ως αναπροσαρμοσμένη αξία των ακινήτων λαμβάνεται η τελευταία, με τον περιορισμό ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη εκείνης που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης.
3. Σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους θα προβούν και οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, χωρίς όμως να προβούν σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που θα προκύψει.
Οι επιχειρήσεις αυτές, ως αξία κτήσης επί της οποίας θα εφαρμοστούν οι συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω, θα λάβουν την εύλογη αξία που εμφανίζεται στα βιβλία τους την 31.12.2004, ανεξάρτητα εάν τα βιβλία αυτά τηρούνται με βάση τα ΔΛΠ ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (ΚΒΣ). Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναπροσαρμοσμένη αξία που θα προκύψει από την εφαρμογή των συντελεστών επί της ως άνω αξίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα εύλογη αξία κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής (31.12.2008). Για όσες επιχειρήσεις δεν αναπροσάρμοσαν την αξία των ακινήτων τους στην εύλογη αξία, ως αξία κτήσης θα ληφθεί υπόψη η αξία η οποία είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή του έτους 2004.
4. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για τις ανάγκες σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων και τηρούν τα βιβλία τους με βάση τον ΚΒΣ, θα καταχωρούν την προκύπτουσα υπεραξία στον λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», ενώ όσες τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα ΔΛΠ, θα αναπροσαρμόζουν την αξία των ακινήτων τους μόνο στο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (έγγραφο 392ΑΠ/13.10.2008 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων).

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ