ΠΟΛ.1174/29.12.2008

Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (No Multisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. γστ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α’/26.5.1992).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ.1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β’/3.3.1998) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΥΟ), περί «καθορισμού διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)».
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, Ελεγκτικά Κέντρα, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, TAXIS κ.λπ.).
5. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔΟΥ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχεται η δυνατότητα από 1.1.2009 τα δεδομένα του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών, που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), και της Κατάστασης Ποσοτικής Καταχώρισης των αποθεμάτων ιδίων ή τρίτων, που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 3 και 7 του άρθρου 27 του ίδιου Κώδικα, να εγγράφονται μέχρι την προθεσμία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 και της υποπερ. α’ της περ. Α’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (No Multisession) θεωρημένου οπτικού δίσκου, η τεχνολογία κατασκευής του οποίου δεν επιδέχεται διαγραφή ή επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων.
Η δυνατότητα αυτή αφορά την εγγραφή των δεδομένων του παραπάνω βιβλίου ή κατάστασης όλων ή μερικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία.
2. Ο παραπάνω οπτικός δίσκος θεωρείται (σημαίνεται) από τη ΔΟΥ, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της, και προστατεύεται από επιπλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Ως θεώρηση (σήμανση) νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου κυκλικής ετικέτας, η οποία πριν από κάθε χρησιμοποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ.
Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και ειδικότερα:
α) Στο Σημείωμα Θεώρησης ΚΒΣ (Έντυπο Β1) και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα βιβλία (Πίνακας β’) αναγράφεται ως είδος «ετικέτες σήμανσης οπτικών δίσκων τεχνικών προδιαγραφών» ή «ετικέτες σήμανσης καταστάσεων απογραφής», κατά περίπτωση, και στις στήλες από …… έως …… ο αύξων αριθμός του πρώτου και του τελευταίου οπτικού δίσκου, όπως αυτός προκύπτει από τις θεωρούμενες ετικέτες σήμανσης.
Η αρίθμηση των οπτικών δίσκων είναι ενιαία τουλάχιστον ανά διαχειριστική περίοδο ανά βιβλίο ή κατάσταση.
β) Για τη σήμανση – θεώρηση των οπτικών δίσκων χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου. Οι ετικέτες επικολλούνται μετά από τη θεώρησή τους στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου από τον επιτηδευματία και στη συνέχεια η επικόλληση αυτών ελέγχεται από τον υπεύθυνο για τη θεώρηση υπάλληλο του Τμήματος ΚΒΣ της αρμόδιας ΔΟΥ. Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας θεωρείται ως προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου του οπτικού δίσκου.
Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται, πριν από τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.), ο τίτλος «B.TEX.ΠΡΟ.» για το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών ή «ΚΑΤ.ΑΠΟ.» για τις Καταστάσεις Απογραφής, ο αύξων αριθμός της ετικέτας, καθώς και η πράξη θεώρησης, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ.
Η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το Σύστημα TAXIS, Υποσύστημα ΚΒΣ, για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την ΑΥΟ 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ.1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β’/3.3.1998), θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο Σημείωμα Θεώρησης, κατ’ αναλογία των οριζόμενων στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση.
3. Τα δεδομένα του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Καταστάσεων Απογραφής που εγγράφονται σε κάθε οπτικό δίσκο, είναι αυτά που ορίζονται με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ και ειδικότερα:
α) Αναφορικά με το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών:
Σε κάθε οπτικό δίσκο εγγραφής αποθηκεύονται τα δεδομένα των νέων τεχνικών προδιαγραφών ή αυτών που μεταβλήθηκαν εντός των εκάστοτε προθεσμιών που ορίζονται από τον ΚΒΣ για την ενημέρωσή του.
β) Αναφορικά με τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων:
- Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο Νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στον οπτικό δίσκο – Κατάσταση Απογραφής της έδρας διακεκριμένα.
- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους καταγράφονται ποσοτικά, διαδοχικά σε δύο οπτικούς δίσκους, από τους οποίους ο ένας αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρ. 7 του άρθρου 17 του ΚΒΣ.
- Για υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματά τους μπορεί να καταγράφονται ποσοτικά μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή αποθηκευτικού χώρου και είναι δυνατή άμεσα από το υποκατάστημα ή τον αποθηκευτικό χώρο η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων ή μερικών των ειδών των αποθεμάτων της κάθε εγκατάστασης.
4. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση, πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης, εμφάνισης και εκτύπωσης των αποθηκευμένων δεδομένων σε οπτικό δίσκο του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών ή της Κατάστασης Ποσοτικής Καταχώρισης των αποθεμάτων, όταν ζητείται από τον έλεγχο.
5. Οι οπτικοί δίσκοι φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ, η διαφύλαξη των βιβλίων και τα δεδομένα που εγγράφονται σε αυτούς στον χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 και της υποπερ. α’ της περ. Α’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθούν από τον έλεγχο. Η μη διαφύλαξη αυτών ή η αδυναμία άμεσης αναπαραγωγής του περιεχομένου τους εξομοιώνεται: α) με μη τήρηση του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών, β) με μη καταχώριση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων, όταν η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του οπτικού δίσκου διαπιστώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και με μη σύνταξη της απογραφής, όταν η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται μετά από το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
6. Επί μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του οπτικού δίσκου (Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών ή της Κατάστασης Ποσοτικής Καταχώρισης των αποθεμάτων), έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες κυρώσεις που επιβάλλονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών ή την Κατάσταση Ποσοτικής Καταχώρισης των αποθεμάτων, την τήρηση των οποίων υποκαθιστούν οι οπτικοί δίσκοι.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ