ΠΟΛ.1175/29.12.2008

Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της δήλωσης Intrastat

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 14734/Γ4-1776/18.12.2008 σχετικό έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.Με το έγγραφο αυτό:
1. Κοινοποιούνται τα κατώφλια εξομοίωσης των ετών 2008 και 2009 βάσει των διατάξεων του υπ’ αριθ. 638/2004 Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε., άρθρο 10 παρ. 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ή μη στην υποβολή δηλώσεων Intrastat.
2. Παρέχονται διευκρινιστικά παραδείγματα για το πότε υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat, όταν οι επιχειρήσεις υπερβούν το στατιστικό κατώφλι.

Κατώφλια 2008 και 2009 και υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat

ΕΣΥΕ 14734/Γ4-1776/18.12.2008

Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας σας ενημερώνει ότι βάσει του υπ’ αριθ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3 Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε., αναπροσαρμόζει το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης που ίσχυε από 1.1.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2008
Αφίξεις Αποστολές
75.000 ευρώ 65.000 ευρώ

Και ορίζει νέα κατώφλια που θα ισχύουν από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατώφλι εξομοίωσης έτους 2009
Αφίξεις Αποστολές
100.000 ευρώ 75.000 ευρώ

Δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται παρανόηση για το πότε μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 638/2004 του ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat όταν:
1. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος: Για παράδειγμα, ορίζεται για το έτος 2009 κατώφλι ύψους 100.000 ευρώ. Μια επιχείρηση Α έχει πραγματοποιήσει αφίξεις ύψους 95.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008. Μια άλλη επιχείρηση Β έχει κάνει αφίξεις ύψους 105.000,00 ευρώ μέχρι 31.12.2008. Μόνο η επιχείρηση Β είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για το έτος 2009 και θα υποβάλει δήλωση από τον 1ο μήνα του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.
2. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς: Έστω ότι η επιχείρηση Α του παραπάνω παραδείγματος πραγματοποίησε αφίξεις ύψους:
- Ιανουάριος: 10.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat.
- Φεβρουάριος: 40.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 50.000,00 ευρώ).
- Μάρτιος: 45.000,00 ευρώ: Δεν υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 95.000,00 ευρώ).
- Απρίλιος: 10.000,00 ευρώ: Υποβάλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 105.000,00 ευρώ).
Από τον μήνα Απρίλιο και μετά η επιχείρηση Α είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για όλους τους επόμενους μήνες του 2009, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 ευρώ.
Και οι δύο επιχειρήσεις στο τέλος του έτους 2009 θα πρέπει να ελέγξουν αν το σύνολο των αφίξεων που πραγματοποίησαν εντός του έτους έχει υπερβεί το νέο κατώφλι του 2010, για να διαπιστώσουν αν είναι υπόχρεες δήλωσης Intrastat το 2010.
Επισημαίνουμε ότι εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί αποστολές πρέπει να κάνει το ίδιο και για τις αποστολές σύμφωνα με το αντίστοιχο κατώφλι που ισχύει γι’ αυτές.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης α.α.
Αμέρισσα Ευσταθίου
Α.Α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ