ΠΟΛ.1176/29.12.2008

Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων προς ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά ΔΟΥ

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει η υπηρεσία μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και της κυκλικής απάτης τύπου CAROUSEL με την έκδοση εικονικών στοιχείων, σε συνδυασμό με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού 1798/2003/Ε.Κ. (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 1925/2004/Ε.Κ. για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ) για την αμοιβαία συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών με στόχο τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σας πληροφορούμε τα εξής:
Μετά από την είσοδο ορισμένων νέων κρατών – μελών στην Ε.Ε. και την κατάργηση των φορολογικών συνόρων, έχουν διαπιστωθεί σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απάτης τύπου CAROUSEL.
Για το λόγο αυτό, η Ουγγαρία, μας κοινοποίησε τους πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που υποβλήθηκαν από τους Ούγγρους εμπόρους για αγορές που αυτοί πραγματοποίησαν από Έλληνες εμπόρους. Από την αντιπαραβολή των δεδομένων που πραγματοποίησε η ΓΓΠΣ, δηλαδή από τη σύγκριση των πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων των Ούγγρων αγοραστών και των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελλήνων πωλητών αγαθών από την Ελλάδα στην Ουγγαρία, προκύπτει ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ενώ οι Ούγγροι αγοραστές δεν δήλωσαν αντίστοιχες αποκτήσεις από τους Έλληνες.
Από τους ελέγχους που έχουμε μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει προκύπτει ότι οι ουγγρικοί ΑΦΜ που χρησιμοποιούνται είναι κλεμμένοι και οι πραγματικοί τους κάτοχοι δεν γνωρίζουν για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή πρόκειται για συναλλαγές τα αγαθά των οποίων διοχετεύονται στη μαύρη αγορά.
Κάτι περίπου αντίστοιχο έχει παρατηρηθεί και στην αγορά της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και για το λόγο αυτό στο παρελθόν σας κοινοποιήσαμε καταστάσεις με τις παραδόσεις των Ελλήνων εμπόρων στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.
Επειδή οι πράξεις αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου διότι δεν φορολογούνται ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ουγγαρία, ενώ οι ΔΟΥ υποχρεούνται να πραγματοποιούν επιστροφές του ΦΠΑ εισροών στις ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις οι οποίες είναι ενδεχόμενα εικονικές, σας στέλνουμε καταστάσεις όλων των ελληνικών ΑΦΜ της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι πραγματοποίησαν παραδόσεις ανά ουγγαρέζικο ΑΦΜ, ενώ οι αντίστοιχοι ουγγαρέζικοι ΑΦΜ δεν δήλωσαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από τους συγκεκριμένους ελληνικούς ΑΦΜ (όπως προκύπτει από τη διασταύρωση που ήδη πραγματοποιήθηκε από την ΓΓΠΣ).
Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται η επωνυμία και ο ΑΦΜ των ελληνικών επιχειρήσεων, η επωνυμία και ο ΑΦΜ των ουγγαρέζικων επιχειρήσεων, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των συναλλαγών που δηλώθηκαν από τους Έλληνες (ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις), προκειμένου να ελεγχθούν από την υπηρεσία σας, για την πραγματοποίηση ή μη των συναλλαγών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1201/1999.
Στη συνέχεια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα πραγματοποιήσετε, προκειμένου να προωθηθούν από την υπηρεσία μας για άμεσο έλεγχο ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο άλλο κράτος – μέλος.
Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία που ενδεχόμενα θα χρειαστεί στο μέλλον, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί σωστά και έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις, έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά είναι μέρος μιας σειράς μέτρων τα οποία πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, ενώ πρέπει πάντα να έχετε υπόψη ότι η υπηρεσία σας συμβάλει θετικά με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια όλων μας με στόχο τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η φοροδιαφυγή στα έσοδα του Δημοσίου.

 

Aκριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

α.α. Αμέρισσα Ευσταθίου