ΠΟΛ.1177/30.12.2008

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’).
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α’).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’).
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2009.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’), και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2009 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2009, που κανονικά έληγε την 31.12.2008, παρατείνεται μέχρι 9.1.2009.
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης, τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις ΔΟΥ.
2. Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ