ΠΟΛ.1178/31.12.2008

Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Η προθεσμία καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), η οποία λήγει την 31.12.2008, παρατείνεται μέχρι και τις 15.1.2009.Θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ