ΠΟΛ.1179/31.12.2008

Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του N.3634/2008

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 15.12.2008, προβλέπεται πως οι διατάξεις του άρθρου 18 του N.3634/2008, ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συντάσσονται από 1ης Ιουλίου 2009.
Συνεπώς δεν απαιτείται η επισύναψη του οικείου πιστοποιητικού ΕΤΑΚ στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2009.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Νικόλαος Ανδριανόπουλος