ΠΟΛ.1181/31.12.2008

Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄/25.9.2008) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
3. Την καθυστερημένη λήψη μηχανογραφικών τριπλοτύπων είσπραξης από πολλούς φορολογουμένους, εξαιτίας της επιβάρυνσης των ΕΛΤΑ λόγω της εορταστικής περιόδου.
4. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι και τις 15.1.2009 την προθεσμία καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), η οποία λήγει στις 31.12.2008.
Η καταβολή θα γίνεται μόνο στις ΔΟΥ.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.