ΠΟΛ.1001/13.1.2009

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται το έτος 2009

1. Για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2008 σας πληροφορούμε τα εξής:
2. Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή για το έτος 2009,ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα οκτακόσιων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (12.885) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.
α) Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λπ. των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ’ αριθ. 1058352/1219/Α0012/ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.
3. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας για το έτος 2009 είναι ίσο με 5,09% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,318 η κατά στρογγυλοποίηση 4,3.