ΠΟΛ.1005/22.1.2009

Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2008

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθ. 1115002/7626/1484/Α0014/ΠΟΛ.1154/14.11.2008 (ΦΕΚ 2509/Β’) ΑΥΟΟ καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2008, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31.12.2008. Επίσης, ορίστηκε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προαναφερόμενης εκκαθαριστικής δήλωσης για τους υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ την 31.12.2008 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης.
2. Το έντυπο της εκκαθαριστικήςδήλωσης (009/07) που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 1121743/9331/1677/ΠΟΛ.1157/19.12.2007 ΑΥΟΟ θα χρησιμοποιηθεί και για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2008 και για τα επόμενα έτη μέχρι τη θέσπιση νέου εντύπου.
3. Ως εκ τούτου παρέλκει η έκδοση νέων οδηγιών για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων, καθώς και της αποστολής τους στη ΓΓΠΣ και θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αριθ. 1013170/160/58/Α0014/ΠΟΛ.1020/28.1.2008 ΕΥΟΟ με τις εξής τροποποιήσεις:
α) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2008 μετά την κωδικογράφησή τους θα ταξινομηθούν σε μία ομάδα.
β) Ημερομηνίες αποστολής στη ΓΓΠΣ
- Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι την 24.4.2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 11.5.2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.6.2009.
4. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008 παρέχονται με το φυλλάδιο Νο 32.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ