ΠΟΛ 1008 - 30/01/2009

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.:1012522/10134/B0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β’
ΠΟΛ.1008
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Πληροφορίες: Κ. Γαλλή ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Τηλέφωνο: 210 – 3375311,12
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης 1
2
μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.
3. Επίσης, από τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου προκύπτει, ότι όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων των παραγράφων αυτών είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
4. Με βάση τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποτελεί ενδιάμεσο εταιρικό τύπο, μεταξύ των προσωπικών εταιρειών και του αμιγούς κεφαλαιουχικού τύπου της ανώνυμης εταιρείας, με στοιχεία και από τους δύο τύπους. Η ΕΠΕ σε αντίθεση με την ΑΕ δεν μπορεί να προσφύγει στο κοινό για άντληση κεφαλαίων, ενώ είναι δυνατός κατά το καταστατικό ο αποκλεισμός της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων.
5. Όπως μας έχει γνωρίσει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών) της Κύπρου, βάσει του νόμου περί εταιρειών (κεφ. 113), εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Στις ιδιωτικές εταιρείες το δικαίωμα της μεταβίβασης των μετοχών είναι περιορισμένο (άρθρο 29), στις δε δημόσιες είναι ελεύθερο (πρώτο παράρτημα του πίνακα Α του κεφ. 113).
6. Εξάλλου, στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δεύτερης Οδηγίας), όπως ισχύει, περί συντονισμού των εγγυήσεων εκ μέρους των εταιρειών προκειμένου αυτές να καταστούν ισοδύναμες όσον αφορά στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της, ορίζεται, ότι τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται από την οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που ισχύουν, μεταξύ άλλων, για τις εταιρείες της Κύπρου με τη μορφή της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο.
7. Επίσης, στο άρθρο 1 της οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δωδέκατη Οδηγία), όπως ισχύει, στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο, ορίζεται ότι τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στην οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές και διοικητικές πράξεις των κρατών μελών που ισχύουν,
3
μεταξύ άλλων, για τις εταιρείες της Κύπρου με τη μορφή της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση.
8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πώλησης από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετοχών κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company – 12η Οδηγία) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
Επίσης, σε περίπτωση που ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο πωλεί μετοχές κυπριακής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (public limited liability company – 2η Οδηγία), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
Τέλος, διευκρινίζεται, ότι τα πιο πάνω ισχύουν και για τη μεταβίβαση μετοχών αντίστοιχων εταιρικών τύπων άλλων χωρών, όταν περιλαμβάνονται στις δύο Οδηγίες που αναφέρονται πιο πάνω (Δωδέκατη και Δεύτερη Οδηγία, αντίστοιχα).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ