Αθήνα, 17/5/2013

ΑΔΑ: BENXH-KOO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15")

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10    ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Ελ. Τσιγγάνου

Τηλέφωνο : 210 3638389

FAX    : 210 3641620

ΠΟΛ. 1106

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α75.4.2013)»

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α75.4.2013) η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου και μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)».

Ειδικότερα, με την περίπτωση δ' της προαναφερόμενης παραγράφου ορίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. [(δύο μήνες από τη δημοσίευση του υπόψη νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α')] μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α' και β' της ιδίας παραγράφου, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν.4093/2012) και του ν. 1809/1988, οι αρμοδιότητες της θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που απαιτείται, όπως και της παραλαβής γνωστοποιήσεων (όσων δεν υποβάλλονται μέσω διαδικτύου), και γενικά όλων των διαδικασιών του τμήματος Κώδικα, μεταφέρονται, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανώνυμων Εταιρειών.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Γ ενικός Διευθυντής Φορολογίας

Γεώργιος Κριτσέλης