.

ΠΟΛ.1113/22.5.2013
Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1153/2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 38, 48, 59 παράγραφος 2 και του άρθρου 64 παραγράφου 3, του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, ΦΕΚ Α'248/7.11.2000), όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α'15/25.7.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α'2/3.1.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247/27.11.1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ όπως έχουν ενσωματωθεί με το άρθρο 49 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ Α'113/13.7.2010).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α'194/22.11.2010) «Περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α'/14.6.1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Α'1916/9.12.2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Την με αριθ. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/26.8.1993 (ΦΕΚ Β'700'/9.9.1993) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

10. Την με αριθ. Δ5 1043321 ΕΞ 2011 (ΦΕΚ Β'457/22.3.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

11. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3338/14-12-2012), με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για τη πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) και όσων από αυτές τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση σε πιστωτικά ιδρύματα και ΕΛ.ΤΑ.

12. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/7.10.2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

13. Την αριθ. Δ5Α 1004229 ΕΞ 10.1.2013 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

14. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β'2574/24.9.2012).

15. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας χορήγησης Α.Φ.Μ., υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου που οφείλεται από εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος υποκείμενους στο φόρο, που πραγματοποιούν πράξεις στο εσωτερικό της χώρας και δεν έχουν ορίσει για το σκοπό αυτό φορολογικό αντιπρόσωπο.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 100,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23110 - ΚΑΕ 0874). Παράλληλα προβλέπεται αύξηση των εσόδων ΦΠΑ, από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Αποφασίζουμε:

Καθορίζεται διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/έναρξης εργασιών και η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, για την καταβολή του φόρου που οφείλεται για πράξεις που φορολογούνται στο εσωτερικό της Χώρας, χωρίς να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης ΑΦΜ με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ.

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αλλά εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιούν πράξεις, για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του ΦΠΑ στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.β' του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) υποχρεούνται, να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω υποκείμενοι δεν ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο Α.Φ.Μ. χορηγείται με την υποβολή της δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία αποτελεί, για τις ανάγκες εφαρμογής της και μόνο, δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./έναρξης εργασιών. Η εν λόγω δήλωση, η οποία ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών:
«http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/documents_e_entipa_2/declofactivity.doc», υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, η οποία ορίζεται αρμόδια για τις ανάγκες της παρούσας καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή του φόρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
«doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr».

2. Η αρμόδια ΔΟΥ, μετά την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης με τα δεδομένα του VIES, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, καταχωρεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS τη δήλωση έναρξης και χορηγεί Α.Φ.Μ., τον οποίο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημερώνοντας τη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α.- Τμήμα Α' καθώς και τη Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Β'.

3. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δε χορηγεί Α.Φ.Μ. και ενημερώνει σχετικά με συνοπτικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο, στις περιπτώσεις που:

α) δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης του Παραρτήματος Ι, ή
β) δεν επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης μέσω του συστήματος VIES, ή
γ) ο υποκείμενος στο φόρο διαθέτει ήδη Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις καθώς και η σχετική αλληλογραφία αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό αρχείο στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 2
Μεταβολή Στοιχείων και Διακοπή/Παύση Φορολογητέων Πράξεων

1. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων των πινάκων της δήλωσης του παραρτήματος Ι της ΠΟΛ 1113/13 Α.Υ.Ο., οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση του παραρτήματος II της παρούσας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ», αναγράφοντας υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. που έχουν λάβει στην Ελλάδα, την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατέρα στους πίνακες Α1 και Α2, κατά περίπτωση, καθώς και τα στοιχεία εκείνα της δήλωσης που έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα αρχικώς δηλωθέντα, εντός της οριζόμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αναγράφεται στους πίνακες Α1 ή Α2, κατά περίπτωση, η νέα επωνυμία ή το νέο διαβατήριο ή η νέα ταυτότητα.

2. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω υποκείμενοι παύουν να διενεργούν φορολογητέες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούνται να υποβάλλουν την ίδια δήλωση, εντός της οριζόμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ / ΠΑΥΣΗ», στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, καθώς και η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα στον πίνακα Α1 ή Α2, κατά περίπτωση.

3. Η δήλωση του παραρτήματος II της παρούσας «ΔΗ- ΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑ- ΤΗ-Μ ΕΛΗ» ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών: «http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/ Polites/documents_e_entipa_2/declofactivity.doc» και υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση «doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr», του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Η εν λόγω δήλωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη μέλη, για τη μεταβολή των στοιχείων τους και τη διακοπή/παύση των φορολογητέων πράξεων τους στην Ελλάδα.

4. Μετά την επαλήθευση όσων εκ των στοιχείων της υποβαλλόμενης δήλωσης εμφανίζονται και στα δεδομένα του συστήματος VIES, αυτή καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και οι ως άνω υποκείμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]

Άρθρο 3
Ορισμός ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου

1. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει λάβει Α.Φ.Μ. με τις διαδικασίες της ΠΟΛ 1113/13 Α.Υ.Ο. και επιθυμεί στο εξής να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, υποβάλλεται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του η σχετική δήλωση μεταβολής, έντυπο Μ2 ή Μ3, κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7, καθώς και το σχετικό για τον ορισμό του πληρεξούσιο έγγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) τη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, προκειμένου να προβεί, με οίκοθεν ενέργειες, στη μεταγραφή του Α.Φ.Μ. του υποκείμενου στο φόρο στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου. Ημερομηνία μεταβολής είναι η ημερομηνία ορισμού της πληρεξουσιότητας.

Με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής ως προς τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου, χορηγείται στο φορολογικό αντιπρόσωπο η σχετική βεβαίωση.

2. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί την ανάκληση του φορολογικού αντιπροσώπου, προκειμένου ο ίδιος να εκπληρώνει πλέον τις φορολογικές του ως προς τον Φ.Π.Α. υποχρεώσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών τη δήλωση της παρούσας, σημει- ώνοντας (Χ) στις ενδείξεις «Μεταβολή» και «Ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου», αναγράφοντας ως ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία ανάκλησης του εγγράφου πληρεξουσιότητας, τον Α.Φ.Μ. που διαθέτει στην Ελλάδα μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης.

Παράλληλα, υποβάλλεται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, δήλωση μεταβολής, έντυπο Μ2 ή Μ3 κατά περίπτωση και συνυποβάλλεται έντυπο Μ7 για την παύση της σχέσης του ως φορολογικού αντιπροσώπου. Με τις δηλώσεις αυτές συνυποβάλλεται αντίγραφο του εγγράφου ανάκλησης της πληρεξουσιότητας, στο οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται ρητή αναφορά περί της συνέχισης πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα. Το πληρεξούσιο αυτό φέρει θεώρηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Χάγης, προξενική θεώρηση ή θεώρηση που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις και είναι επίσημα μεταφρασμένο. Με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής ως προς την παύση του φορολογικού αντιπροσώπου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταγράφεται στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών. Ημερομηνία μεταβολής είναι η ημερομηνία ανάκλησης της πληρεξουσιότητας.

 [sws_grey_box box_size="100"]

[/sws_grey_box]

Άρθρο 4
Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου

Οι υποκείμενοι του άρθρου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση Φ.Π.Α. και να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο ποσό για κάθε φορολογική περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ Α'248/7.11.2000), όπως ισχύει.

Η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: «http://www1.gsis.gr/taxisnet/vat/protected/display DeclarationTypes.htm»

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των εν λόγω υποκειμένων ως χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄/9.12.2010), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο κλειδάριθμος αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού μέσω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, να δώσουν εντολή μεταφοράς πίστωσης (ΕΧΠΕ - SEPA CREDIT TRANSFER), από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο περιλαμβάνεται στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Φ.Π.Α.: BIC: BNGRGRAA ΙΒΑΝ: GR3901000230000000481090509 Beneficiary Name: Ministry of Finance Remittance Information (unstructured): Η ταυτότητα οφειλής (αποκλειστικά 30 ψηφία).

Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται με την εντολή μεταφοράς πίστωσης αναγράφεται υποχρεωτικά στο πεδίο «Πληροφορίες Εμβάσματος - Remittance Information», ως ανωτέρω, ο κωδικός πληρωμής που παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών για την επιτυχή συσχέτιση της δήλωσης με το καταβαλλόμενο ποσό και αναφέρεται στο ειδικό δίκτυο TAXISnet ως «ταυτότητα οφειλής».

Για τον έλεγχο και την επιβολή του φόρου, αρμόδια είναι τα όργανα της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 478 και 558 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

[sws_grey_box box_size="100"]

[/sws_grey_box]

Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων του παραρτήματος Ι της ΠΟΛ 1113/13 Α.Υ.Ο. και του παραρτήματος II της παρούσας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει, κυρώσεις. Σε περίπτωση που πριν τη δημοσίευση της παρούσας έχει υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο αίτημα μεταβολής ή διακοπής/παύσης φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, ως ημερομηνία μεταβολής ή διακοπής/παύσης αντίστοιχα λαμβάνεται αυτή της υποβολής του αιτήματος χωρίς την υποβολή της συνημμένης στην παρούσα δήλωσης από τον υποκείμενο, η οποία συμπληρώνεται οίκοθεν από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

2. Ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στο εσωτερικό της Χώρας για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο για οποιοδήποτε λόγο, δε μεταβάλλεται σε περίπτωση ορισμού ή ανάκλησης φορολογικού αντιπροσώπου ή σε περίπτωση διακοπής/παύσης των φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα και εκ νέου διενέργειας φορολογητέων πράξεων.

3. Η δήλωση που υποβάλλεται, κατά περίπτωση, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, οι βεβαιώσεις που παράγονται από το μηχανογραφικό σύστημα και η σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό αρχείο στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, εκτός από τις βεβαιώσεις που αφορούν στον ορισμό ή στην παύση του φορολογικού αντιπροσώπου που χορηγούνται στον ίδιο.

4. Το παράρτημα που συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τίθεται ως παράρτημα II της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1113/2013.

Το άρθρο 5 προστέθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1153/2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ