ΠΟΛ 1014 - 10/02/2009

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1028248/546/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ 389/Β’/2006) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ, κατά περίπτωση, που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042) των παρ. 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους και για βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Τρόπος υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
(Έντυπο Φ – 01.042), διαδικασία υποβολής του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών
ή συντάξεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, πεδίο εφαρμογής
και προϋποθέσεις αποδοχής, ημερομηνία υποβολής, αποδεικτικό υποβολής, αναστολή
της πιστοποίησης, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, έλεγχος – ενημέρωση ΔΟΥ

1. Ορίζουμε ότι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της υπ’ αριθ. 1020820/389/Α0012 /ΠΟΛ.1033/24.2.2006 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 299/Β’/2006), σχετικά περί του τρόπου υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042), της διαδικασίας υποβολής του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αποδοχής, ημερομηνίας υποβολής, αποδεικτικού υποβολής, αναστολής της πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, του ελέγχου και της ενημέρωσης των ΔΟΥ, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την υποβολή του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων οικονομικού έτους 2009.

Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2009, σε υπόχρεους που απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε λιγότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου αλλά παρέχεται η ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση). Οι υπόχρεοι της παρούσας παραγράφου δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ καθώς και του β’ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, τον οριζόμενο με τις υπ’ αριθ. 1104564/2623/Α0012/ΠΟΛ.1154/28.12.2004 και 1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ.1229/25.9.2002 ΑΥΟΟ (δηλαδή υποβολή, σε υλική μορφή, της οριστικής ΦΜΥ στη ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα από το β’ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων).
2. Οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το β’ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, στο οποίο εμπεριέχεται το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
3. Για το οικονομικό έτος 2009, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του β’ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών είναι η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, δηλαδή για το οικονομικό έτος 2009, η 31η Μαρτίου.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
Οπτικά Μέσα CD ή DVD Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.
Μαγνητικές ταινίες (μπομπίνες)Magnetic Tapes α) πυκνότητα εγγραφής 1600, 6250 ΒΡΙ
β) Πλήθος ιχνών (Tracks) 9 Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).
γ) Οι ταινίες αυτές δεν θα φέρουν LABELS και θα είναι γραμμένες με Blocking Factor 10 (και μέγεθος Block 1700 χαρακτήρες).
Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες)Floppy disks α) Μέγεθος 3.5’’
Διπλής Όψης
Διπλής ή υψηλής πυκνότητας
β) Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.
γ) Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα γράφεται στη δισκέτα με τη χρήση προγράμματος συμπίεσης σε μορφή ZIP.
Οποιοδήποτε άλλο μαγνητικό μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη ΓΓΠΣ (ΚΕΠΥΟ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORD ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
1.1 Τύπος Record 1 1 9 0
1.2 Όνομα αρχείου 2 9 Χ(8) JL10
1.3 Ημερομηνία δημιουργίας 10 17 9(8) YYYYMMDD
1.4 Αρ. κύκλου τρεξίματος 18 21 9(4) 2006 για τη χρήση 2006
1.5 FILLER 22 170 Χ(149)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
2.1 Τύπος Record 1 1 9 1
2.2 Έτος 2 5 9(4) 2006 για τη χρήση 2006
2.3 Επωνυμία ή Ονοματ/μο
α. Επώνυμο 6 23 Χ(18)
β. Όνομα 24 32 Χ(9)
γ. Πατρώνυμο 33 35 Χ(3)
2.4 Ένδειξη επωνυμίας ή Ονοματεπώνυμο 36 36 Χ (επωνυμία=0, ονοματεπώνυμο=1)
2.5 Α.Φ.Μ. 37 45 Χ(9)
2.6 Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης 46 61 Χ(16)
Διεύθυνση
2.7 Πόλη 62 71 Χ(10)
2.8 Οδός 72 87 Χ(16)
2.9 Αριθμός 88 92 Χ(5)
2.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 93 97 9(5)
2.11 FILLER 98 170 X(73)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
3.1 Τύπος Record (κωδικός) 1 1 9 2
3.2 Ακαθάριστες αποδοχές 2 16 9(13)V99 **
3.3 Σύνολο κρατήσεων 17 31 9(13)V99 **
3.4 Καθαρές αποδοχές 32 46 9(13)V99 **
3.5 Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου 47 60 9(12)V99 **
3.6 Χαρτόσημο 61 73 9(11)V99 **
3.7 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 74 85 9(10)V99 **
3.8 Σύνολο φόρου που αναλογεί 86 99 9(12)V99 **
3.9 Συν. ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε 100 112 9(11)V99 **
3.10 Σύνολο ΟΓΑ φόρου που αναλογεί 113 125 9(11)V99 **
3.11 FILLER 126 170 Χ(45) **

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
4.1 Τύπος Record (κωδικός) 1 1 9 3
4.2 Α.Φ.Μ. 2 10 Χ(9)
4.3 FILLER 11 11 Χ
4.4 Επώνυμο 12 29 Χ(18)
4.5 Όνομα 30 38 Χ(9)
4.6 Όνομα συζύγου ή πατέρα 39 41 Χ(3)
Διεύθυνση
4.7 Πόλη 42 51 Χ(10)
4.8 Οδός 52 67 Χ(16)
4.9 Αριθμός 68 72 Χ(5)
4.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 73 77 9(5)
Ποσά
4.11 Είδος αποδοχών 78 79 99 Βλέπε σχετικό πίνακα
4.12 Ακαθάριστες αποδοχές 80 89 9(8)V99 **
4.13 Χαρτόσημο 90 97 9(6)V99 **
4.14 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 98 104 9(5)V99 **
4.15 Κρατήσεις (εκτός φόρου) 105 113 9(7)V99 **
4.16 Καθαρές αποδοχές 114 123 9(8)V99 **
4.17 Φόρος που παρακρατήθηκε 124 132 9(7)V99 **
4.18 Φόρος που αναλογεί 133 141 9(7)V99 **
4.19 Υποκατάστημα μισθωτού 142 147 Χ(6)
4.20 Σύνολο ημερών απασχόλησης 148 150 9(3)
4.21 ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε 151 158 9(6)V99 **
4.22 ΟΓΑ φόρου που αναλογεί 159 166 9(6)V99 **
4.23 FILLER 167 170 Χ(4)

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Κωδικός Είδος αποδοχών
10 Τακτικές αποδοχές
11 Πρόσθετες αποδοχές
12 Αναδρομικά αποδοχών
13 Λοιπά αποδοχών
15 Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
16 Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους
20 Κύρια σύνταξη
21 Επικουρική σύνταξη
22 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
23 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
24 Αναδρομικά σύνταξης
25 Λοιπά σύνταξης
30 ΕΚΑΣ

Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ