ΠΟΛ.1016/12.2.2009

Συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 – Επισκέψεις Εργασίας 2009

Το κοινοτικό πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 υιοθετήθηκε με την απόφαση 1482/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και καλύπτει τα έτη 2008-2013.
Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος FISCALIS 2008/2013, θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος, επισκέψεις εργασίας – ανταλλαγές υπαλλήλων στα κράτη – μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των νέων κρατών – μελών), καθώς και στις υπό ένταξη χώρες (και πιθανές για ένταξη χώρες). Τα έξοδα των ανταλλαγών καλύπτονται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Γενικός στόχος του προγράμματος FISCALIS 2003/2007 είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, των διοικήσεων και των υπαλλήλων τους.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

Για τον ΦΠΑ
- Η εξασφάλιση της αποδοτικής, αποτελεσματικής και εκτενούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών.
- Η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τον τρόπο οργάνωσης και τις πρακτικές εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ στα κράτη – μέλη, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στο εσωτερικό της Κοινότητας.
- Η διασφάλιση της συνεχόμενης βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διοικήσεων και των φορολογούμενων μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης ορθών διοικητικών πρακτικών.

Για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου
- Η εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής εμπειρίας ορθών διοικητικών πρακτικών.
- Η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με την κοινοτική νομοθεσία και τις πρακτικές εφαρμογής της στα κράτη – μέλη.

Για του φόρους επί των ασφαλίστρων
- Η βελτίωση της συνεργασίας των κρατών – μελών και η καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του ΦΠΑ, τον έλεγχο αλλά και με την άμεση φορολογία, μπορούν να επισκεφθούν τις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών – μελών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα. Συνήθως το διάστημα της μίας εβδομάδας κρίνεται αρκετό. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα κράτη – μέλη υποδοχής καθορίζουν τη διάρκεια και το αντικείμενο κάθε επίσκεψης εργασίας.
Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ – Τμήμα Ε’, μέχρι τις 20.32009 τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής
Το έντυπο αυτό (επισυνάπτεται στην παρούσα) συμπληρώνεται σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά, καθώς και στην ελληνική γλώσσα.
Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επισκέψεων εργασίας, θα πρέπει στο έντυπο αυτό να αναγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικά οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής καθώς και τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας του συμμετέχοντα υπαλλήλου. Η ακριβής συμπλήρωση του εντύπου από τους ενδιαφερόμενους διευκολύνει τόσο την επιλογή των κατάλληλων εφοριακών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όσο και την σωστή προετοιμασία της ανταλλαγής, από τη χώρα υποδοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δηλώνουν με αριθμό προτίμησης τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν, σε κάθε περίπτωση όμως η τελική χώρα αποστολής ορίζεται μετά από συνεννόηση των συντονιστών του προγράμματος της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των υπαλλήλων σε όλα τα κράτη – μέλη.

2. Βιογραφικό σημείωμα
Η υποχρέωση υποβολής του επισυναπτόμενου εντύπου προβλέπεται (από την ΕΥΟ 1112135/1700/0001/Α/30.11.1999) σε κάθε περίπτωση αποστολής υπαλλήλων σε υπηρεσιακό ταξίδι και συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα.

3. Αντίγραφο κτήσης τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις επιλογές της χώρας υποδοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν καλό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και κυρίως όσον αφορά στην ορολογία στον τομέα της φορολογίας.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εφοριακοί υπάλληλοι μόνο μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας (2008-2013), εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που επιβάλλουν την εκ νέου συμμετοχή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό της.
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο υπόψη πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και της πρακτικής της εφαρμογής (ΦΠΑ ή άμεση φορολογία) στη χώρα μας, καθώς και/ή η γνώση των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη – μέλη.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 20.3.2009, στην ομάδα συντονισμού του προγράμματος Fiscalis, υπόψη Σπύρου Καλλιμάνη, σε δύο αντίγραφα. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με υπηρεσιακό σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
Οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το έτος 2008 και δεν συμμετείχαν τελικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Προτεραιότητες έτους 2009
Για το έτος 2009 έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι κάτωθι προτεραιότητες, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος:
1. Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων εντός της εσωτερικής αγοράς.
1.1. Καταπολέμηση της απάτης.
1.2. Εθελοντική συμμόρφωση και μείωση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας των κρατών – μελών.
2.1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ φορολογικών διοικήσεων.
2.2. Πολυεθνικοί έλεγχοι.
2.3. Συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
3. Κατανόηση της κοινοτικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της από τα κράτη – μέλη.
3.1. Δημιουργία σταθερού πλαισίου εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.
3.2. Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα άλλα κράτη – μέλη.
3.3. Διεθνείς εξελίξεις και επιπτώσεις στην κοινοτική νομολογία.
4. Ανάπτυξη, διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων.
4.1. Εντοπισμός φορολογουμένων.
4.2. Τεχνικές ελέγχου.
4.3. Διαχείριση κινδύνου.
4.4. Είσπραξη φόρων και επιβολή του νόμου.
4.5. Ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη φορολογία.
5. Συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών σχετικά με τους φόρους επί των ασφαλίστρων.
6. Επίτευξη στόχων των υπό ένταξη χωρών.
7. Κοινά ζητήματα προγράμματος.
7.1. Διαχείριση προγράμματος.
7.2. Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων εργαλείων στην εκπαίδευση.
7.3. Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.
Σύμφωνα με το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος για το έτος 2009, προτεραιότητα θα δοθεί σε δραστηριότητες που αφορούν:
- Καταπολέμηση της απάτης.
- Βελτίωση της λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας.
- Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου.
- Βελτίωση και αύξηση της χρήσης των πολυεθνικών ελέγχων.
- Εθελοντική συμμόρφωση και μείωση εμποδίων στις επιχειρήσεις.
- Επίτευξη ενιαίας εφαρμογής της υφιστάμενης και νέας νομοθεσίας στον ΦΠΑ.
- Κοινή κατανόηση των αποφάσεων του ΔΕΚ.

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος
Από την μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος FISCALIS (1998-2007), φαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν επωφελές για τη φορολογική μας διοίκηση, ειδικότερα σε ατομικό επίπεδο των συμμετεχόντων, καθότι επέτρεπε την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών.
Είναι όμως βέβαιο ότι το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο για τη βελτίωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η ενεργός εμπλοκή των ανωτέρων ιεραρχικά στελεχών της φορολογικής μας διοίκησης – προϊστάμενοι των υπηρεσιών και κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.
Στα πλαίσια αυτά, οι προϊστάμενοι μπορούν και θα πρέπει:
- Να ζητήσουν την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, υποδεικνύοντας ενδεχομένως και συγκεκριμένους υπαλλήλους. Τέτοια προγράμματα μπορεί να έχουν και μικρότερη διάρκεια π.χ. δύο – τρεις (2-3) ημέρες.
- Να υποδείξουν θέματα προς διερεύνηση, τα οποία θεωρούν ότι θα βοηθήσουν την υπηρεσία τους ή το σύνολο της φορολογικής διοίκησης. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να γίνει είτε προς τους υπαλλήλους που οι ίδιοι θα προτείνουν να συμμετάσχουν είτε προς την 14η Διεύθυνση – Τμήμα Ε’, ώστε να δοθούν σε όλους τους υπαλλήλους για διερεύνηση.
- Να αξιοποιήσουν τις εκθέσεις που οι μετέχοντες στο πρόγραμμα υπάλληλοι συντάσσουν μετά την επάνοδό τους από την επίσκεψη εργασίας.
Οι ανωτέρω προτάσεις θα ομαδοποιηθούν από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, που υπηρετεί στην 14η Διεύθυνση και μετά την έγκρισή τους από την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα επιδιωχθεί η υλοποίησή τους.