ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Κλειδώνει πλέον το σχέδιο   αυστηρής δημοσιονομικής   πειθαρχίας και ελέγχου στην Ευρωζώνη, που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται αποσπασματικά από το 2012 με σειρά υποχρεωτικών κανονισμών, τους οποίους είχε εισηγηθεί και επιβάλλει η κυβέρνηση Μέρκελ.

Στόχος των νομοθετικών διατάξεων (9 συνολικά) είναι να μην υπάρξει στο μέλλον δημοσιονομικός εκτροχιασμός κράτους-μέλους. Οι οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης θα βρίσκονται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο  της Κομισιόν, η οποία δεν θα επεμβαίνει πλέον μόνο εάν υπάρχει εκτροχιασμός, αλλά κυρίως πριν.

Τα δύο τελευταία νομοθετικά μέτρα που τίθενται σε ισχύ μεθαύριο περιλαμβάνουν: 1) κανονισμό για την ενισχυμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών-μελών της ευρωζώνης, ιδίως όσων υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 2) κανονισμό ενισχυμένης εποπτείας των κρατών-μελών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή αιτούνται χρηματοδοτική βοήθεια.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τα σχέδια προϋπολογισμού τους για το επόμενο έτος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Εκείνα που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα παρακολουθούνται στενότερα, ούτως ώστε η Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα αν υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης ως προς την προθεσμία διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος.

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια (μνημόνιο) σε προληπτική βάση θα παρακολουθούνται ακόμη στενότερα από τα κράτη-μέλη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τα σχέδια προϋπολογισμού και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να γνωμοδοτεί ως προς αυτά. Θα μπορεί να ζητά την αναθεώρηση αυτών των σχεδίων αν θεωρεί ότι αυτά δεν συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό με τις υποχρεώσεις πολιτικής που καθορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλα αυτά θα γίνονται δημόσια για να υπάρχει πλήρης εγγύηση διαφάνειας.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να συστήσουν ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια και να στηρίζουν τους προϋπολογισμούς τους επί ανεξάρτητων προβλέψεων.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ένα κράτος-μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες ως προς τη δημοσιονομική του σταθερότητα θα πρέπει να υπαχθεί σε ενισχυμένη επιτήρηση.

Το Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς αυτά τα κράτη-μέλη να ζητήσουν χρηματοδοτική βοήθεια.

Μετά από επιμονή της Ευρωβουλής στη διάρκεια της διαδικασίας συναπόφασης με το Συμβούλιο, συμφωνήθηκε ότι όταν θα πρέπει να υπάρξουν από μια χώρα σημαντικές περικοπές δαπανών για τη μείωση των ελλειμμάτων, οι προσπάθειές τους δεν πρέπει να βλάπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα μιας χώρας για τη μείωση των ελλειμμάτων της θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες ή σοβαρή οικονομική ύφεση. Η άσκηση από την Επιτροπή των αυξημένων αρμοδιοτήτων που της δίνει η νέα νομοθεσία, θα παρακολουθείται στενότερα από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία και η νομιμότητα.

Σημαντική θεωρείται η εποπτεία της τρόικας από την Ευρωβουλή, κάτι που σήμερα δεν ισχύει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέσπασε ότι οι εργασίες της τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) για την επίβλεψη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα υπόκεινται σε εποπτεία, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας είχαν ήδη εγκριθεί από το 2011 έξι νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν τεθεί από το 2012 σε εφαρμογή.

Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η υποχρέωση των χωρών της Ευρωζώνης να καθορίσουν με νόμο ανώτατο όριο δημόσιου ελλείμματος 3%, η υπέρβαση του οποίου θα επιβάλει την άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων. Εάν παρόλα αυτά το έλλειμμα ξεπεράσει το ανώτατο όριο της Συνθήκης, δηλαδή 3% του ΑΕΠ, τότε η εν λόγω χώρα θα καλείται να καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό το 0,2% του ΑΕΠ της και ταυτόχρονα να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

Σε δεύτερη φάση και εφόσον συνεχίζει να μην συμμορφώνεται, το ποσό θα παρακρατείται. Η χρονική διάρκεια που χωρίζει την κατάθεση του ποσού από τη μετατροπή του σε πρόστιμο θα είναι έξι μήνες. Το πρόστιμο θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση για όσο διάστημα υφίσταται η παράβαση.

Οι χώρες που εμφανίζουν χρέος άνω του 60% και δεν το μειώνουν επαρκώς θα καλούνται να καταθέτουν επίσης ποσό ίσο με το 0,2% του ΑΕΠ του, ενώ για να μπορέσουν να ανακτήσουν το ποσό αυτό θα πρέπει να μειώσουν την επόμενη τριετία κατά 1/20 ετησίως το ποσό του χρέους που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, διαφορετικά θα καταβάλουν το πρόστιμο.

Η διαδικασία των κυρώσεων θα ενεργοποιείται και εναντίον των χωρών που έχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες και παρά τις συστάσεις δεν συμμορφώνονται. Όταν μια κυβέρνηση εντοπιστεί να ακολουθεί πολιτική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «φούσκα» ακινήτων ή σε μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας, τότε θα καλείται να λάβει διορθωτικά μέτρα. Εάν δεν λάβει μέτρα, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, τότε θα καταβάλει πρόστιμο ίσο με το 0,1% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι επαναλαμβανόμενο σε ετήσια βάση για όσο διάστημα παραμένει η παράβαση.

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΙΛΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η Κομισιόν   υποστηρίζει στις προτάσεις προς την ΕΕ, ότι  ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνεχιστεί, ο ρυθμός μπορεί να είναι πλέον πιο αργός καθώς μέρος της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ευρωζώνη έχει αποκατασταθεί.

Επειδή οι υπερχρεωμένες κυβερνήσεις δεν μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη μέσω των δημόσιων δαπανών, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών τους - κάνοντας τις αγορές εργασίας πιο ευέλικτες ή ανοίγοντας τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

«Το βασικό μήνυμα θα είναι η μετατόπιση από τη λιτότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι προτάσεις, αφού εγκριθούν στη σύνοδο της Ε.Ε. στα τέλη Ιουνίου, θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα και αναμένεται να επηρεάσουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών από το 2014.

Η Κομισιόν έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσει στη Γαλλία και την Ισπανία άλλα δύο χρόνια για να μειώσουν το έλλειμμά τους κάτω από το 3% του ΑΕΠ, ενώ παράταση αναμένεται να δοθεί και σε άλλα κράτη - μέλη.

Σε αντάλλαγμα, Παρίσι και Μαδρίτη θα πρέπει να δεσμευτούν για μεγαλύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην αγορά εργασίας, που θα καταστήσουν τις οικονομίες τους πιο ανταγωνιστικές και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

  

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Νέα μείωση του ευρωεπιτοκίου προαναγγέλλει ουσιαστικά το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πίτερ Πρατ, λέγοντας πως η ΕΚΤ μπορεί να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της για να ενισχύσει την οικονομία.

Σε άρθρο του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο αξιωματούχος της ΕΚΤ αναφέρει πως η μείωση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου από το 0,75% στο 0,5% στις αρχές Μαΐου θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία.

«Με τη μείωση του επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό του 0,5%, η ΕΚΤ σηματοδότησε ότι το περιθώριο για νομισματική χαλάρωση δεν έχει εξαντληθεί», γράφει ο Πρατ, προσθέτοντας: «Σηματοδοτήσαμε επίσης ότι η (επεκτατική) νομισματική πολιτική μπορεί να διατηρηθεί για όσο χρειαστεί».

Σε άλλη συνέντευξη του στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, ο Πίτερ Πρατ επισημαίνει ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη επιχειρησιακά για αρνητικά επιτόκια προσθέτοντας, ωστόσο, όπως λέει, μία τέτοια κίνηση θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες.

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα πληρώσει φέτος μικρότερο φόρο, σε σύγκριση με τον περυσινό, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι γίνεται προσπάθεια και είναι πολύ πιθανό να δοθούν από τις τράπεζες τα στοιχεία με τους τόκους του 2012 στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων. Σημείωσε, ωστόσο, ότι εφόσον δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στα τραπεζικά υποκαταστήματα για να παραλάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις.

Αναφορικά με το διαχωρισμό στην περίπτωση που υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, διευκρίνισε ότι θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ποιος από τους συνδικαιούχους θα δηλώσει τους τόκους. Σε κάθε περίπτωση η αναγραφή είναι υποχρεωτική στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τόκους άνω των 250 ευρώ από καταθέσεις.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, έχουν υποβληθεί 12.000 δηλώσεις, ενώ την πρώτη ημέρα 1.290 φορολογούμενοι έσπευσαν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.express.gr