Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, μετά την ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις», ανακοινώνεται το εξής:

«Η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών (εθνικών κληροδοτημάτων) και σχολαζουσών κληρονομιών, διατεθείσες υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, λόγω του απαρχαιωμένου από 70-ετίας (α. ν. 2039/1939) θεσμικού πλαισίου, επέβαλε την κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη ή δωρητή, και προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται:

•             Η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων, υλοποιώντας, μετά από 12 έτη, σχετική συνταγματική υποχρέωση, και Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών που επιτρέπουν για πρώτη φορά την καταγραφή με τρόπο συστηματικό, ενιαίο, πλήρη μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης (on-line), ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική και διαφανή παρακολούθηση της διαχείρισης των περιουσιών.

•             Η δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από νομικούς και άλλους επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, από το οποίο, με κλήρωση, με απολύτως αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο θα επιλέγονται τα εν λόγω πρόσωπα, επιδιώκοντας την ταχεία και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων και διαχείριση των περιουσιών.

•             Η απλοποίηση και αντικατάσταση της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας του διορισμού κηδεμόνα της κληρονομίας με ταχύρρυθμη και διαφανή διοικητική διαδικασία.

•             Η καθιέρωση τακτικών ελέγχων από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, λόγω του μεγάλου όγκου τους.

•             Η ενίσχυση του πλαισίου κατασταλτικού ελέγχου από τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιθεώρησης να εξετάζει περιπτώσεις που διαπιστώνονται ατασθαλίες ή τις οποίες παραπέμπει προς έλεγχο η αρμόδια αρχή.

•             Ο εκσυγχρονισμός και διεύρυνση του φάσματος των τιθέμενων στη διάθεση του διαχειριστή της περιουσίας χρηματοοικονομικών εργαλείων (πάντα υπό το πρίσμα της ασφάλειας της περιουσίας και της χαμηλής διακινδύνευσης), προς το σκοπό της μεγιστοποίησής της, και η εν γένει εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων, της βουλήσεώς του διαθέτη ή δωρητή και του δημοσίου συμφέροντος.

•             Η εισαγωγή ταχέων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, όπου απαιτείται, των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών με ταυτόχρονο περιορισμό, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο,  της γνωμοδότησης των Συμβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών.

•             Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας.

Έτσι, ολοκληρώνεται, επιτέλους, η προσπάθεια σύνταξης νέου κώδικα κληροδοτημάτων που είχε ξεκινήσει ήδη πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, και συγκεκριμένα, προ 20ετίας ήδη (το 1993).

Σχετικά αναφέρεται ότι, για την προετοιμασία του εν λόγου νομοσχεδίου εργάσθηκαν, αφ’ ενός μεν Ομάδες Εργασίας, συσταθείσες με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την αναζήτηση αδρανών πόρων του Δημοσίου στους τομείς των Αδρανών Καταθέσεων, Εθνικών Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών, με Συντονιστές τους Καθηγητές κ. Κ. Τσαμαδιά, Κ. Μαγουλά και Χρ. Αυγουλά, αφ’ ετέρου δε, συσταθείσα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου, με Πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Χρ. Μητκίδη.

Οι εισηγήσεις των ομάδων εργασίας, για μεν τις αδρανείς συμπεριλήφθηκαν ήδη σε πρόσφατο νόμο, οι δε για τα κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομίες ελήφθησαν υπόψη στο υπό δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, τους Συντονιστές και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας, όλα τα μέλη της Επιτροπής και τους κ. Γεώργιο Παρταλίδη, Μάρθα Καββαθά, Θεόφιλο Χατζόπουλο και Αργύρη Γεωργακόπουλο, για την σημαντική εργασία και συνεισφορά τους στην συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία».