.

Άρθρο 68
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται, αντίστοιχα, στα εξής Γραφεία:

(α) Γραφείο Α' - Λειτουργικής Μέριμνας

(αα) Η διαχείριση (προμήθεια - αποθήκευση - διανομή) των πάσης φύσεως υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η οργάνωση των αποθηκών και η τήρηση και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος παγίων (μητρώου παγίων) και αποθηκών.
(ββ) Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται κάθε υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. σε υπαλλήλους.

(γγ) Η μέριμνα για:

i) την ομαλή λειτουργία των κτιρίων στέγασης και των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως για την ορθολογική κατανομή των εργασιακών χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, την ασφάλεια των κτιρίων, την καθαριότητα και την υποδοχή και
ii) τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Γ.Γ.Δ.Ε..

(δδ) Η κατανομή των μεταφορικών μέσων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., οι ενέργειες για την χορήγηση άδειας οδήγησης αυτών, όπου απαιτείται, η παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής και η επιμέλεια για την συντήρηση τους.
(εε) Ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα διοικητικής φύσης, γενικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλου θέματος που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..

(β) Γραφείο Β'- Γραμματειακής Υποστήριξης

(αα) Η διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, όπως, πρωτοκόλληση, διανομή, διεκπεραίωση και αποστολή εγγράφων, αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας.
(ββ) Η ηλεκτρονική και η φυσική διακίνηση των εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγκυκλίων.
(γγ) Η μέριμνα για την δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων.
(δδ) Η τήρηση αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων, σχετικών βιβλίων και φακέλων, κατά Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και ειδικών αρχείων.
(εε) Η οργάνωση, η διαφύλαξη και η διαχείριση του γενικού αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στστ) Η τήρηση αρχείου φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(ζζ) Η μέριμνα για την μετάφραση στην ελληνική, ξενόγλωσσων κειμένων και αντίστροφα, μελετών, συγγραμμάτων και εγχειριδίων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ηη) Η παραλαβή δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές, ο χαρακτηρισμός και η διαβίβαση αυτών, αρμοδίως.
(θθ) Η αναπαραγωγή και η αποστολή εγκυκλίων και εντύπου υλικού.
(ιι) ο καθορισμός του ωραρίου των υπηρεσιών και η παρακολούθηση της τήρησης αυτού.
(ιαια) Η υποβολή αιτημάτων για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλωνυπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και απασχόλησης τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για την έγκριση των δαπανών μετακινήσεων προσωπικού, καθώς και για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.