.

Άρθρο 70
Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η συνεχής αναβάθμιση υπηρεσιών, εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
(β) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η βελτίωση της επικοινωνίας με τους φορολογουμένους και της εξυπηρέτησης αυτών σε φορολογικά θέματα.
(γ) Η ανάλυση των αναγκών και των πληροφοριακών στοιχείων μητρώου, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ορθή απεικόνιση των δεδομένων του μητρώου φορολογουμένων.
(δ) Η ιεράρχηση και η ομαδοποίηση των απαιτήσεων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης σε δεδομένα, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
(ε) Η ευθύνη για την παρακολούθηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

2. Η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, με τέσσερα (4) Τμήματα και σε δύο (2) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

I. Υποδιεύθυνση Εσωτερικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Α'- Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ. και Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ.
β) Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων
γ) Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου
δ) Τμήμα Δ'- Στατιστικής και Δεδομένων

II. Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

α) Αυτοτελές Τμήμα Ε ' - Παροχής Υπηρεσιών Φορολογουμένων
β) Αυτοτελές Τμήμα ΣΤ'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ της Υποδιεύθυνσης και των Αυτοτελών Τμημάτων της, ως ακολούθως :

I. Υποδιεύθυνση Εσωτερικής Υποστήριξης

(α) Τμήμα Α ' - Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ. και Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ.

(αα) Η μελέτη και η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. και η εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, την βελτίωση των υφιστάμενων, καθώς και την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα.
(ββ) Η λειτουργία Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ., μέσω της οποίας ο φορολογούμενος θα προβαίνει σε συναλλαγές με την Γ.Γ.Δ.Ε..
(γγ) Ο καθορισμός και η έγκριση του περιεχομένου του θεματικού δικτυακού τόπου (ιστότοπου) των φορολογικών θεμάτων.
(δδ) Η παρακολούθηση, η επανεξέταση και η βελτίωση των διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. των οικείων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε..
(εε) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε ότι αφορά, αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και, αφετέρου, στην υποβοήθηση αυτών με οδηγίες για την χρήση των υποσυστημάτων, καθώς και η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό των Δ.Ο.Υ., σε φορολογικά θέματα.

(β) Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων

(αα) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των φορολογικών απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας και Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ββ) Ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γγ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά κέντρα, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.

(γ) Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου

(αα) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης και η υποβολή σχετικών προτάσεων, αρμοδίως, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ελέγχων, Φορολογικής Συμμόρφωσης και Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ββ) Ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γγ) Η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
(δδ) Η παρακολούθηση των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων.
(εε) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε ότι αφορά, αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και, αφετέρου, στην υποβοήθηση αυτών με οδηγίες για την χρήση του Elenxis, καθώς και η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό αυτών, σε φορολογικά θέματα.
(στστ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.

(δ) Τμήμα Δ'- Στατιστικής και Δεδομένων

(αα) Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και για την συλλογή και την προώθηση δεδομένων προς τις αιτούμενες Διευθύνσεις.
(ββ) Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που εκδίδονται.
(γγ) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στο μηχανογραφικό σύστημα MIS, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης.
(δδ) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν σε στοιχεία, ζητούμενα από τις άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης.
(εε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α) Αυτοτελές Τμήμα Ε ' - Παροχής Υπηρεσιών Φορολογουμένων

(αα) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
(ββ) Ο ορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για την συλλογή, την κατηγοριοποίηση, την μελέτη και τον χειρισμό των ερωτημάτων, πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε φορολογικά θέματα.
(γγ) Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών σε φορολογικά θέματα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
(δδ) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορολογουμένων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε.., όταν απαιτείται.
(εε) Η υποδοχή, η επεξεργασία και η ποιοτική ανάλυση ερωτημάτων και παραπόνων φορολογουμένων επί φορολογικών θεμάτων.
(στστ) Η μελέτη επικοινωνιακών δράσεων σχετικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η εισήγηση στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζζ) Η μελέτη και η επεξεργασία του περιεχομένου εντύπων, οδηγιών και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοση τους, καθώς και ο σχεδιασμός και η απλούστευση των εντύπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ηη) Η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

(β) Αυτοτελές Τμήμα ΣΤ'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων

(αα) Η μέριμνα για την χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η παρακολούθηση της εικόνας του φορολογουμένου και η συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα με αυτούς που τηρούν μητρώα, για την ανταλλαγή δεδομένων, απόψεων και πληροφοριών.
(ββ) Η μέριμνα για την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου μητρώου φορολογουμένων.
(γγ) Η παρακολούθηση των μεταβολών της εικόνας των φορολογουμένων (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, απενεργοποιήσεις, επανενεργοποιήσεις και απεγγραφές και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(δδ) Ο καθορισμός και η διαμόρφωση της κατάλληλης νομικής βάσης των διαδικασιών απόδοσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
(εε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(στστ) Η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από τρίτους φορείς για την βελτίωση της ποιότητας του Μητρώου των φορολογουμένων.
(ζζ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης των μη ενεργών Α.Φ.Μ. από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(ηη) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των ενεργειών για την επαλήθευση της απόδοσης Α.Φ.Μ..