.

Άρθρο 71
Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθοι :

(α) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (όπως, για Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη), με την χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων.
(β) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων όλων των ειδών ελέγχου με την χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
(γ) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων (όπως, Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.).
(δ) Οι διασταυρώσεις σχετικά με στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου των φορολογουμένων, η βελτίωση της ποιότητας αυτού.
(ε) Η ευθύνη για την αξιοποίηση δεδομένων για την κεντρική έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, όπου είναι δυνατόν, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

2. Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω :

α) Τμήμα Α' - Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης
β)Τμήμα Β'- Διασταυρώσεων, Αξιολόγησης και Στόχευσης Ελεγχομένων καιΟφειλετών.
γ) Τμήμα Γ'- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης
δ) Τμήμα Δ'- Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α' -Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης

(αα) Ο καθορισμός της στρατηγικής συμμόρφωσης και η ανάπτυξη προγράμματος προληπτικών δράσεων συμμόρφωσης.
(ββ) Η επικοινωνία με φορείς του ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα φορολογικής συμπεριφοράς, την βελτίωση της φορολογικής συνείδησης και την διερεύνηση της φορολογικής βάσης.
(γγ) Η ανάπτυξη και η λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας με φορολογουμένους σε θέματα μη υποβολής δηλώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως, e-mail, sms).
(δδ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής προσδιορισμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης.
(εε) Η μέριμνα για την οργάνωση και την λειτουργία κέντρου εξερχόμενων κλήσεων ενημέρωσης φορολογουμένων και οφειλετών, για:

i) την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αξιολογημένες, από την Διεύθυνση, υποθέσεις φορολογουμένων - οφειλετών, με σκοπό την ενημέρωση τους, ως προς την υποβολή των δηλώσεων ή και την καταβολή των οφειλών τους, καθώς και την επίτευξη συμμόρφωσης για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
ii) την παρακολούθηση τήρησης της συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,
iii) την καταγραφή των αποτελεσμάτων της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ειδική εφαρμογή και
iv) την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης σχετικά με ειδικές περιπτώσεις μη συμμορφουμένων για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων. (στοτ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού για την εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την λειτουργία του προαναφερθέντος κέντρου εξερχόμενων κλήσεων.

(β) Τμήμα Β'- Διασταυρώσεων, Αξιολόγησης και Στόχευσης Ελεγχομένων και Οφειλετών.

(αα) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων.
(ββ) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων και οφειλετών, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων προτεραιότητας για προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες. (γγ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης για ελεγχόμενους και οφειλέτες. (δδ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.
(εε) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (όλων των μορφών ελέγχου) για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
(στστ) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής από την βάση δεδομένων που τηρεί η Διεύθυνση Ελέγχων.
(ζζ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

(γ) Τμήμα Γ'- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης

(αα) Η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, η εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων σε θέματα συμμόρφωσης και η ενημέρωση της Διοικητικής και Πολιτικής Ηγεσίας.
(ββ) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στον καθορισμό δεικτών για την αποδοτικότητα των δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η πραγματοποίηση ποσοτικοποιήσεων και προβλέψεων για τις δράσεις αυτές.
(γγ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπου απαιτείται και με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης.
(δδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(δ) Τμήμα Δ ' - Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων

(αα) Η μελέτη, ο έλεγχος της μη υποβολής δηλώσεων, ο καθορισμός στόχων, η εισήγηση νομοθετικών αλλαγών και η έκδοση εγκυκλίων για την διαχείριση όσων δεν υποβάλουν ή έπαψαν να υποβάλουν δήλωση.
(ββ) Η μελέτη και η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των εφαρμογών που αφορούν στην διαχείριση και στην βελτίωση των συνολικών δράσεων για όσους δεν υποβάλουν δήλωση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
(γγ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.
(δδ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Φορολογικής Συμμόρφωσης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(εε) Η ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό και την συμμόρφωση των μη εγγεγραμμένων φορολογουμένων.