.

Άρθρο 74
Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας ανά φορολογία και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.

(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας.

(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.

2. Η Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και οκτώ (8) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) είναι Αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

Ι. Υποδιεύθυνση Α' - Άμεσης Φορολογίας

α) Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

β) Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

II. Υποδιεύθυνση Β' - Έμμεσης Φορολογίας

α) Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.

β) Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.& Ε.Φ.)

II. Υποδιεύθυνση Γ' - Φορολογίας Κεφαλαίου

α) Τμήμα Α'- Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας

β) Τμήμα Β' - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου

IV. Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

α) Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ανάλυσης Πολιτικής

β) Αυτοτελές Τμήμα Β' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων τους και των Αυτοτελών Τμημάτων, ως ακολούθως:

I. Υποδιεύθυνση Α’ - Άμεσης Φορολογίας

(αα) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων άμεσης φορολογίας και φορολογίας πλοίων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

(ββ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εγχώριας και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοση τους.

(γγ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της άμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής.

(δδ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.

(εε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα άμεσης φορολογίας και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.

(στστ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα άμεσης φορολογίας.

(ζζ) Η έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των διάφορων κλάδων επιχειρήσεων, η συγκέντρωση στοιχείων για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών, κατά κατηγορίες, για τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού ή μικτού κέρδους (αντικειμενικοποίηση της φορολογίας).

(ηη) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.

(θθ) Η μελέτη θεμάτων αποσβέσεων και η επιμέλεια κατάρτισης των συντελεστών απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.

(ιι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Υποδιεύθυνσης.

(α) Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Όλες οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(β) Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Όλες οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

II. Υποδιεύθυνση Β’ - Έμμεσης Φορολογίας

(α) Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.

(αα) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων έμμεσης φορολογίας και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

(ββ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοση τους.

(γγ) Η συμμετοχή στην διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ για θέματα Φ.Π.Α. και μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των αποφάσεων των οργανισμών αυτών.

(δδ) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα Φ.Π.Α..

(εε) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της έμμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής.

(στστ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.

(ζζ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Φ.Π.Α και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.

(ηη) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα Φ.Π.Α..

(θθ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.

(ιι) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.

(ιαια) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(ιβιβ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(β) Τμήμα B' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.& Ε.Φ.)

(αα) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών φορολογιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

(ββ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και

έκδοση τους.

(γγ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής.

(δδ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.

(εε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.

(στστ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών.

(ζζ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.

(ηη) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.

(θθ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

III. Υποδιεύθυνση Γ’ - Φορολογίας Κεφαλαίου

(αα) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας και στους λοιπούς φόρους κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

(ββ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοση τους.

(γγ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής.

(δδ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.

(εε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.

(στστ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου.

(ζζ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.

(ηη) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.

(θθ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Υποδιεύθυνσης.

(α) Τμήμα Α'- Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας

Όλες οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία ακίνητης περιουσίας.

(β) Τμήμα Β'- Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Όλες οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, λοιπών φόρων και κερδών από τυχερά παίγνια.

IV. Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α) Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής

(αα) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις και τις λοιπές Διευθύνσεις και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η μελέτη, η ανάλυση και η αξιολόγηση της απόδοσης όλων των φορολογιών, καθώς και η μελέτη των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων.

(ββ) Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

(γγ) Η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

(δδ) Η έρευνα και η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων.

(εε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων και εν γένει της νομολογίας και της πρακτικής των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., για την άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών, η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις, για την έκδοση εγκυκλίων και για την παροχή οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία και την βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης.

(στστ) Η συνεργασία, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με την Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

(ζζ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(β) Αυτοτελές Τμήμα Β'- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

(αα) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων της κείμενης νομοθεσίας για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της νομοθεσίας.

(ββ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοση τους.

(γγ) Η ανάπτυξη ετησίων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης σε θέματα της κείμενης νομοθεσίας για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα Α'- Ανάλυσης Πολιτικής.

(δδ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.

(εε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, καθώς και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία. (στστ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα που αφορούν στην κείμενη νομοθεσία για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

(ζζ) Η μέριμνα για την έρευνα και μελέτη του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών κατά κλάδο επιχειρήσεων και η διατύπωση πορισμάτων σχετικών με την τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

(ηη) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.

(θθ) Η ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή προστίμων και κυρώσεων για την μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών.

(ιι) Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την χρήση φορολογικών μηχανισμών και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.

(ιαια) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.