.

Άρθρο 75
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ανάπτυξη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου και η σύνταξη αναφορών προόδου με χρήση βασικών δεικτών απόδοσης. (β) Οι προβλέψεις και οι προτάσεις :

αα) για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και
ββ) επί της πορείας των δημοσίων εσόδων της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και η υποβολή αυτών στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

(γ) Οι δράσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη απόδοση των πόρων του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(δ) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υποστήριξη των Προϊσταμένων των Φορολογικών Περιφερειών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

2. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Συντονισμού
β) Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης

3. Οι καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α'-Επιχειρησιακού Συντονισμού

(αα) Η υποβολή προτάσεων στο Τμήμα Β'- Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, για την διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με αυτό, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την λειτουργία των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(ββ) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και η εισήγηση προς:

i) το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οργανικών μονάδων αυτής, την εκπαίδευση του προσωπικού τους, καθώς και για θέματα οργάνωσης των Υπηρεσιών αυτής και
ii) τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., για την χρήση τεχνικής βοήθειας. (γγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης

(αα) Η ανάπτυξη και η ενοποίηση των σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών αυτής.
(ββ) Ο καθορισμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(γγ) Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και ειδικότερα και με τις Φορολογικές Περιφέρειες, για την παρακολούθηση της προόδου, σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αυτής και η υποβολή σχετικής αναφοράς προόδου στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(δδ) Η ανάπτυξη και η χρήση βασικών δεικτών απόδοσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και η σύνταξη και υποβολή αναφορών, σχετικά με την απόδοση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.