.

Άρθρο 82
Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικώνν Καθεστώτων

1. Oι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων είναι οι παρακάτω:

(α) Η διασφάλιση:

(αα) της ορθής είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων μέσω της ομοιόμορφης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε., στο Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο (TARIC), στην εφαρμογή δασμολογικών μέτρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής και στον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων,

(ββ) των κοινοτικών και εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, με την παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, που σχετίζονται με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και

(ΥΥ) της νομιμότητας κατά την λειτουργία και εφαρμογή των τελωνειακών οικονομικών καθεστώτων της προσωρινής εισαγωγής, της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, της τελωνειακής αποταμίευσης, του ειδικού προορισμού και των ελεύθερων ζωνών - ελεύθερων αποθηκών, με στόχο την παροχή ευεργετημάτων και διευκολύνσεων, ειδικότερα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, ώστε να αναπτυχθεί η ανταγωνιστική τους ικανότητα σε διεθνές επίπεδο, να μεταφερθούν οικονομικές δραστηριότητες στην χώρα, να προωθηθούν κοινοτικά εμπορεύματα και να τονωθεί η απασχόληση.

(β) Η παρακολούθηση και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί προτιμησιακής καταγωγής και μη προτιμησιακής καταγωγής, με σκοπό, αφενός την ορθή χορήγηση της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, στα πλαίσια των Προτιμησιακών Συμφωνιών και Καθεστώτων και αφετέρου τη νόμιμη εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής, την επίθεση στα εμπορεύματα ετικέτας ένδειξης χώρας καταγωγής «made in» και την στατιστική του εξωτερικού εμπορίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της μη προτιμησιακής καταγωγής.

(γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις ειδικές αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπρεσίες και η παροχή οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

2. Η Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α'- Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας

β) Τμήμα Β'- Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων και Καταγωγής

γ) Τμήμα Γ'- Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών

δ) Τμήμα Δ'- Ανασταλτικών Καθεστώτων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δασμολογικών θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: (α) Τμήμα Α'- Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας, της εθνικής και κοινοτικής νομολογίας και της διοικητικής πρακτικής, που αφορά σε θέματα:

i) Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων, δασμολογητέας αξίας, δασμών αντιντάμπινγκ/ αντισταθμιστικών δασμών και άλλων δασμολογικών μέτρων και

ii) εφαρμογής των αυτόνομων αναστολών και ποσοστώσεων.

(ββ) Η παρακολούθηση θεμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.T.), που αφορούν στην δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την Συνδυασμένη Ονοματολογία (Σ.Ο.) και στην δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων.

(γγ) Η έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

(δδ) Η διαβούλευση για τον νομικό σχεδιασμό των ενσωματώσεων κοινοτικών μέτρων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία TARIC της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνειακής Ένωσης και Φορολογίας της Ε.Ε και η μηχανογραφική υλοποίηση τους στο υποσύστημα TARIC.

(εε) Η μελέτη και η ενσωμάτωση της εθνικής φορολογίας εμπορευμάτων στο υποσύστημα TARIC, καθώς και μέτρων εθνικών περιορισμών και στατιστικής παρακολούθησης.

(οτστ) Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών.

(ζζ) Η επιτήρηση των εισαγωγών και εξαγωγών, αναφορικά με ορισμένα δασμολογικά καθεστώτα.

(ηη) Η σύνταξη ετήσιων συγκεντρωτικών πινάκων, που αφορούν σε δασμούς αντιντάμπινγκ και σε αντισταθμιστικούς δασμούς, καθώς και προϊόντων που βρίσκονται σε έρευνα.

(θθ) Η παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης και είσπραξης δασμών αντιντάμπινγκ, η ενημέρωση σε μηνιαία βάση των σχετικών διασαφήσεων, ο έλεγχος καταχώρησης και είσπραξης και η αποστολή του αρχείου στην αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Ε.

(ιι) Η κοινοποίηση τιμών συναλλάγματος των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις τελωνειακές αρχές.

(ιαια) Η διαχείριση αιτημάτων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων από την Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) και η σχετική ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των ενδιαφερομένων.

(ιβιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β'- Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων και Καταγωγής

(αα) Η μελέτη, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των Προτιμησιακών Συμφωνιών, των Συμφωνιών Τελωνειακής Ένωσης και των Αυτόνομων Δασμολογικών Καθεστώτων μεταξύ Ε.Ε. και ορισμένων τρίτων χωρών.

(ββ) Η μελέτη και η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα προτιμησιακής και μη προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο των εξελίξεων του διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος.

(γγ) Η συμμετοχή στην διαμόρφωση του Προτιμησιακού Δικαίου, μέσω εισηγήσεων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα επί των ανωτέρω κειμένων.

(δδ) Η μελέτη και η ερμηνεία για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, στα πλαίσια της προτιμησιακής και μη προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων.

(εε) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων διοικητικών πράξεων και εγκυκλίων.

(στστ) Η κοινοποίηση:

i) των Κοινοτικών Κανονισμών και των Προτιμησιακών Συμφωνιών προς τις τελωνειακές αρχές, τους οικονομικούς, επαγγελματικούς και λοιπούς φορείς και η παροχή οδηγιών, επεξηγήσεων ή διευκρινήσεων για την ορθή εφαρμογή αυτών και

ii) των Ανακοινώσεων της Ε.Ε. προς τους κοινοτικούς εισαγωγείς, αναφορικά με την καταγωγή προϊόντων τρίτων χωρών, για την λήψη μέτρων αποφυγής γένεσης τελωνειακής οφειλής. (ζζ) Η έκδοση Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής.

(ηη) Η παρακολούθηση του συστήματος Διαχείρισης Σφραγίδων SMS (Specimen Management System) και η κοινοποίηση αυτών στις τελωνειακές αρχές.

(θθ) Ο σχεδιασμός και η εντολή έρευνας αναφορικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων, κατόπιν Ανακοίνωσης της Ε.Ε. ή σχετικής ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών.

(γ) Τμήμα Γ'- Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση των διατάξεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με τις υποκειμενικές δασμολογικές και φορολογικές, εκτός Φ.Π.Α., απαλλαγές, κατά την οριστική εισαγωγή και παραλαβή εμπορευμάτων και ειδικότερα αναφορικά με:

i) το γενικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών,

ii) το κοινοτικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών,

iii) την ατέλεια των επανεισαγομένων εμπορευμάτων,

iv) τις ατέλειες ταξιδιωτών και μετοικούντων προσώπων και

v) τις ατέλειες εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών.

(ββ) H μελέτη και η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των σχετικών διατάξεων για την λειτουργία των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, των ελεύθερων τελωνειακών χώρων και των χώρων τελωνειακής επίβλεψης, καθώς και για τους εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών και λοιπών προορισμών με κοινοτικά ή μη κοινοτικά εμπορεύματα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

(γγ) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και κανονιστικών και άλλων διοικητικών πράξεων και εγκυκλίων.

(δ) Τμήμα Δ'- Ανασταλτικών Καθεστώτων

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων σχετικών με:

i) τα καθεστώτα: τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερων ζωνών-ελεύθερων αποθηκών, προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων, γενικά και εμπορευμάτων που διακινούνται με δελτίο ΑΤΑ και ειδικού προορισμού.

ii) την ίδρυση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο λειτουργίας των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.).

(ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κείμενων διατάξεων, περί επιστροφής δασμών και λοιπών φόρων, στις περιπτώσεις εξαγωγής εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων.

(γγ) Η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και υπαλλήλων και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την ισχύουσα νομοθεσία των προηγούμενων περιπτώσεων.

4. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.