.

Άρθρο 83
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών

1. Oι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών είναι οι παρακάτω:

(α) Η διαμόρφωση της τελωνειακής πολιτικής και η εφαρμογή της διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, φορείς της Ε.Ε., Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, σε θέματα διεθνούς διακίνησης προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, στα πλαίσια των τελωνειακών διαδικασιών και των τιθέμενων απαγορεύσεων και περιορισμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων.

(β) Η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, σε σχέση με τα επικίνδυνα και τα παρανόμως διακινούμενα εμπορεύματα, καθώς και η συμβολή στην πρόληψη του λαθρεμπορίου, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην διασφάλιση καταβολής της τελωνειακής οφειλής.

(γ) Η προώθηση μιας εξωστρεφούς Τελωνειακής Διοίκησης και η συμβολή στη διευκόλυνση του εμπορίου, μέσω της απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών, και της συμβολής στη μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον.

(δ) Η διασφάλιση και η μεγιστοποίηση των ενωσιακών και εθνικών πόρων μέσω της αποτελεσματικής παρακολούθησης και του συντονισμού των αναγκαίων ενεργειών για την ορθή τήρηση των διαδικασιών είσπραξης των τελωνειακών εσόδων και για την ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την τελωνειακή οφειλή.

(ε) Η διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δημόσιου υλικού, προς όφελος του δημοσίου και των πολιτών μέσω της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην διαχείριση του.

(στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις ειδικές αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπρεσίες και η παροχή οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

2. Η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω :

(α) Τμήμα Α'- Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων

(β) Τμήμα Β'- Διακίνησης και Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών και Εποπτείας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

(γ) Τμήμα Γ'- Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και Απαγορεύσεων - Περιορισμών

(δ) Τμήμα Δ'- Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α' - Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων

(αα) Η συμμετοχή στην θέσπιση των διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων που αφορούν στις διαδικασίες:

i) της εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., της κατάθεσης δηλωτικού/συνοπτικής διασάφησης εναπόθεσης και της προσωρινής εναπόθεσης και εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.,

ii) του καθεστώτος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και

iii) του καθεστώτος της εξαγωγής.

(ββ) Η ομοιόμορφη εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών από τις Περιφερειακές Τελωνειακές Υπηρεσίες.

(γγ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας (ενωσιακής, εθνικής και διεθνούς), σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) και της Ηλεκτρονικής Διασάφησης, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, καθώς και των λοιπών ενωσιακών και εθνικών τελωνειακών παραστατικών.

(δδ) Η προώθηση των απλουστευμένων διαδικασιών, κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή των εμπορευμάτων.

(εε) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, που αφορούν:

i) στην υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων/δράσεων Ηλεκτρονικού Τελωνείου,

ii) στην εφαρμογή της Ενιαίας Θυρίδας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες,

iii) στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων και στην διαδικασία εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών εκτός τελωνειακού καταστήματος και χώρων τελωνείου και εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνειακών αρχών και

iv) στην διαδικασία κήρυξης εμπορευμάτων ως αζήτητων.

(στστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων, που κυρώνονται από την Ελλάδα, καθώς και των συστάσεων και λοιπών διεθνών πράξεων, που γίνονται αποδεκτές, αρμοδιότητας του Τμήματος.

(ζζ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) i. Τμήμα Β'- Διακίνησης και Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών και Εποπτείας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

(αα) Η συμμετοχή στην θέσπιση των Διεθνών Συμβάσεων και των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, που αφορούν στον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων, στην Διακίνηση-Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών (Καθεστώς TIR, Κοινοτική/Κοινή/Εθνική Διαμετακόμιση), η κοινοποίηση εφαρμοστικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων αυτών, καθώς και η παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις τελωνειακές αρχές της χώρας. Η παροχή απόψεων επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ήδη κυρωθεισών Διεθνών Συμβάσεων.

(ββ) Η εξουσιοδότηση εθνικού/κών εγγυοδοτικού/κών οργανισμού/σμών για το καθεστώς TIR και έγκριση, ως τελωνείο εγγύησης, τριτεγγυητή για την χορήγηση μεμονωμένης εγγύησης με τίτλους.

(γγ) Η έκδοση αδειών τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών, αδειών απλουστευμένων διαδικασιών στις θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στα πλαίσια της απόδειξης του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων και του καθεστώτος Κοινοτικής/Κοινής Διαμετακόμισης.

(δδ) Η ενημέρωση, η κατεύθυνση και η παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα Τελωνεία των νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, αρμοδιότητας άλλων Υπηρεσιών ή Υπουργείων, που αφορούν στην διεθνή διακίνηση εμπορικών οδικών οχημάτων, τα οποία εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές.

(εε) Η μελέτη, η εισήγηση και η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τον καθορισμό των σημείων εισόδου και εξόδου της χώρας, καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες. ii. Στο Τμήμα Β'- Διακίνησης και Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών και Εποπτείας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού υπάγεται το «Γραφείο Εποπτείας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού», στο οποίο κατανέμονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες του:

(α) Η ρύθμιση και η παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην διαχείριση δημόσιου υλικού.

(β) Ο έλεγχος και η έγκριση εκποίησης ή διάθεσης οχημάτων, πλωτών και υλικών.

(γ) Ο έλεγχος και η έγκριση τιμών κοστολόγησης οχημάτων, πλωτών και υλικών προς εκποίηση ή προς διάθεση σε διάφορες Υπηρεσίες.

(δ) Ο έλεγχος και η έγκριση αποτελεσμάτων δημοπρασιών όλης της επικράτειας.

(ε) Ο έλεγχος και η έκδοση αποφάσεων αποζημιώσεων ιδιοκτητών, κατόπιν δικαστικής απόφασης, λόγω εκποίησης των κατασχεμένων ειδών.

(στ) Η έκδοση σχετικών αποφάσεων για διάθεση σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. διάφορων υλικών.

(ζ) Η διάθεση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή η μεταβίβαση, κατά κυριότητα, οχημάτων σε Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ.

(Υ) Τμήμα Γ'- Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και Απαγορεύσεων - Περιορισμών

(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με:

i) τους τελωνειακούς αντιπροσώπους,

ii) τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς,

iii) τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων,

iv) τα παραποιημένα προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και

v) την προστασία των ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES), της στοιβάδας του όζοντος και τον έλεγχο πιστότητας των εμπορευμάτων και ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

(ββ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα (Κοινοτικού και Εθνικού), καθώς και της σχετικής νομοθεσίας, που αφορά στην εφαρμογή από τα Τελωνεία των νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, που σχετίζονται με κάθε είδους απαγορεύσεις και περιορισμούς στην εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, καθώς και η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή όλων των νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

(δ) Τμήμα Δ'- Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης

(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, η συμμετοχή στην διαμόρφωση και η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που διέπει:

i) την γένεση, την βεβαίωση, την είσπραξη, την επιστροφή/διαγραφή και την απόσβεση της τελωνειακής οφειλής από εθνικούς και ιδίους πόρους,

ii) την σύσταση και την αποδοχή εγγυήσεων για την κάλυψη της τελωνειακής οφειλής που γεννάται ή ενδέχεται να γεννηθεί,

iii) την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων,

iv) την αναγκαστική είσπραξη και την διευκόλυνση τμηματικής καταβολής της τελωνειακής οφειλής, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και

v) την ταμειακή διαχείριση.

(ββ) Ο ορισμός των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Διαχειριστή, υπεύθυνου για την εκκαθάριση των ηλεκτρονικών και φυσικών εισπράξεων.

(γγ) Η διενέργεια των ετήσιων επιθεωρήσεων/ ελέγχων στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, σχετικά με τους κανόνες απόδοσης των παραδοσιακών ίδιων πόρων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε..

(δδ) Η διαχείριση, ως εθνικός διαχειριστής, της εφαρμογής WOMIS (Write-off Management Information System), σχετικά με την διαγραφή των μη ανακτήσιμων ποσών των παραδοσιακών ίδιων πόρων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(εε) Οι παρατηρήσεις και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών επί των ευρημάτων, που έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. και τις αρμόδιες εγχώριες Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

(οτστ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών με την είσπραξη των τελωνειακών εσόδων.

4. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.