.

Άρθρο 84
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι οι παρακάτω:

(α) Η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής των τελωνειακών ελέγχων με την εκπόνηση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παροχή οδηγιών και ο απολογισμός του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

(β) Η διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των Δημοσίου μέσω της πάταξης του λαθρεμπορίου.

(γ) Η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και η αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων ανάλυσης κινδύνου.

(δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις ειδικές αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπρεσίες και η παροχή οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

2. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α'- Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και των Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης

β) Τμήμα Β'- Επιβολής της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και Ειδών υπό Περιορισμό και Μέσων Ελέγχου

γ) Τμήμα Γ'- Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων

δ) Τμήμα Δ'- Προγραμματισμού, Απολογισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Πληροφοριών.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α'- Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και των Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης

(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε θέματα λαθρεμπορίας, απάτης, τελωνειακών παραβάσεων, παράνομης διακίνησης ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, παράνομης διακίνησης ειδών CITES, ενεργειακών προϊόντων, οινοπνευματωδών, οχημάτων και παραποιημένων/απομιμητικών και πειρατικών προϊόντων.

(ββ) Η συλλογή στατιστικών δεδομένων.

(γγ) Η επίβλεψη των Δικαστικών Τμημάτων των Τελωνείων και η παροχή οδηγιών προς αυτά, βάσει μελέτης και αξιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων, των καταλογιστικών πράξεων, των μηνυτήριων αναφορών και των εκθέσεων ελέγχου των εγχώριων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, καθώς και των εκθέσεων της Ε.Ε..

(δδ) Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ε.Ε.

(εε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με Κράτη-Μέλη και τρίτες χώρες στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, ως εθνικό σημείο επαφής.

(στστ) Η παροχή οδηγιών που σχετίζονται με τάσεις απάτης και ο σχεδιασμός στοχευμένων ελέγχων.

(ζζ) Ο έλεγχος της τέλεσης παρατυπιών σε βάρος των ίδιων πόρων της Ε.Ε. και η καταχώρηση τους στην κοινοτική βάση δεδομένων OWNRES.

(ηη) Ο έλεγχος της τέλεσης παρατυπιών κατά την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφής.

(θθ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β'- Επιβολής της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και Ειδών υπό Περιορισμό και Μέσων Ελέγχου

(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στην καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, εκρηκτικών, όπλων και ρευστών διαθεσίμων και εσόδων, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

(ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν από την Τελωνειακή Υπηρεσία στα θέματα αναζήτησης κλοπιμαίων αντικειμένων (όπως οχημάτων, εγγράφων, όπλων, containers, βιομηχανικού εξοπλισμού) και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα σημεία ελέγχου Σένγκεν και στους χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος Σένγκεν.

(γγ) Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Εθνικές Αρχές και με Διεθνείς Οργανισμούς (EUROPOL, SELEC, INTERPOL), για την πάταξη του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

(δδ) Η συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στην Εθνική Αρχή για τα Χημικά Όπλα (ΕΟ.Α.Χ.Ο.).

(εε)  Η μέριμνα για την προμήθεια, κατανομή, εποπτεία, συντήρηση, αναβάθμιση, αντικατάσταση και απόσυρση των αναγκαίων χερσαίων και θαλασσίων μέσων ελέγ­χου, μέσων τηλεπικοινωνίας, συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ, συστημάτων ανίχνευσης ραδιενέργειας, οργάνων και συσκευών πάσης φύσεως, μεταλλικών σφραγίδων, οπλισμού, σκύλων ανιχνευτών, εγκαταστά­σεων ελέγχου αποσκευών, οχημάτων και επιβατών και κάθε άλλου απαραίτητου βοηθητικού υλικού προς το σκοπό της υποβοήθησης του έργου των Τελωνειακών Αρχών, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό των εν λόγω ελεγκτικών μέσων.

(στστ) Η τήρηση αρχείου Διακινητών Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) όλων των μέσων που έχουν έγκριση διακίνησης πετρελαίου ναυτιλίας και αφορολόγητων καυσίμων.

(γ) Τμήμα Γ'- Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων

(αα) Η εισήγηση και η κατάρτιση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα Ανάλυσης Κινδύνων και διεξαγωγής των ελέγχων.

(ββ) Η συλλογή και η αξιολόγηση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων (όπως Olap), από εκθέσεις Ελεγκτικών Υπηρεσιών και γενικότερα από κάθε πηγή.

(γγ) Η ανάλυση κινδύνων και η αξιολόγηση τους σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και η δημιουργία κατάλληλων προφίλ και κανόνων ελέγχου.

(δδ) Η συμμετοχή στις κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD) και η διαχείριση και η παρακολούθηση του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων (RIF, CPCA), ως εθνικό κέντρο ανάλυσης κινδύνου, με την εποπτεία και τον συντονισμό των Τελωνείων που διαθέτουν πρόσβαση.

(εε) Η διαχείριση του υποσυστήματος στόχευσης του Ο.Π.Σ. ELENXIS, για τους εκ των υστέρων ελέγχους.

(δ) Τμήμα Δ'- Προγραμματισμού, Απολογισμού Τελωνειακών Ελέγχων και Πληροφοριών

(αα) Η έρευνα και η ανταλλαγή πληροφοριών για παρατυπίες ή απάτες κατά των ίδιων πόρων της Ε.Ε. και των εθνικών πόρων και στα πλαίσια αυτά η διαχείριση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος (AFIS) και των κάτωθι υποσυστημάτων αυτού:

- ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικού περιεχομένου (MAB mail)

- FIDE (v. 3765/2008 - A' 137), που αφορά στην δημιουργία Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών και

- OCU, με το οποίο διεξάγονται οι Κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις.

(ββ) Η παρακολούθηση εξωτερικών βάσεων δεδομένων (Lloyd’s, CEN-COMM, D&B CRS, CONTTTRAFFIC, CIRCA, NOMOTELIA, C-HAWK).

(γγ) Η διαχείριση των Πληροφοριακών Δελτίων Απάτης (AM) της OLAF, κατ’ εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 515/1997.

(δδ) Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της υλοποίησης και η αξιολόγηση των εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων.

(εε) Η εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων σχετικών με τον έλεγχο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. (σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ) .

(στστ) Η συνδρομή σε έρευνες άλλων Κ-Μ της Ε.Ε. ή της OLAF στην χώρα.

(ζζ) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των Συμφωνιών μεταξύ της Ε.Ε., των Κ-Μ της Ε.Ε. και των Διεθνών Καπνοβιομηχανιών, η παρακολούθηση των κατασχέσεων παράνομων καπνικών προϊόντων και η έγκριση της καταστροφής τους, καθώς και η παρακολούθηση του Διεθνούς Πλαισίου Πρωτοκόλλου Καπνού.

(ηη) Η υποβολή προτάσεων για τους στόχους των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Τελωνειακών Αρχών, στον τομέα των ελέγχων και απολογισμός της επίτευξης αυτών.

4. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Η υποπερίπτωση (εε) αντικαταστάθηκε με τη υπαριθμόν ΔΣΤΕΠ/Β/5002471/ΕΞ2015/15, ΦΕΚ-235 Β/17-2-15.