.

Άρθρο 88
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

1. Οι ΕΛ.Υ.Τ. είναι υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και θεσσαλονίκης, είναι οι παρακάτω:

(α) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.

(β) Ο έλεγχος εκ των προτέρων σε οικονομικούς φορείς για την αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης αδειών και πιστοποιήσεων.

(γ) Ο έλεγχος εκ των υστέρων της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.

δ) Η πρόληψη και η καταστολή του λαθρεμπορίου, της απάτης και της παρατυπίας και, γενικά, των τελωνειακών παραβάσεων, με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου, την διαφύλαξη της ασφάλειας, την προστασία των πολιτών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

2. Οι ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής (με έδρα την Αθήνα) και Θεσσαλονίκης (με έδρα την Θεσσαλονίκη) ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητας τους, η οποία είναι η κατωτέρω:

(α) Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα:

(αα) στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αργολίδος, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνης, Σάμου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων και Χίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

(ββ) σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνεργασία με την ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, εφόσον πρόκειται να διενεργήσει ελέγχους στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας της τελευταίας και συντονίζει τους ελέγχους που εκτείνονται και πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητας μιας ΕΛ.Υ.Τ. και φροντίζει για την κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου από τις ΕΛ.Υ.Τ.

(β) Η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης έχει κατά τόπον αρμοδιότητα στους νομούς: Άρτας Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας Κιλκίς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας και Χαλκιδικής.

3. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και οκτώ (8) Τμήματα και η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως εξής:

ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής

(α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων

(β) Τμήμα Β'- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκτων Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων

(γ) Τμήμα Γ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

(δ) Τμήμα Δ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

(ε) Τμήμα Ε'- Ελέγχου και Προσκομμάτων

(στ) Τμήμα ΣΤ'- Νομικής Υποστήριξης

(ζ) Τμήμα Ζ'- Ανάλυσης Κινδύνου

(η) Τμήμα Η ' - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.

Η Υποδιεύθυνση αποτελείται από τα Τμήματα Ε'- Ελέγχου και Προσκομμάτων, ΣΤ'- Νομικής Υποστήριξης και Η ' - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.

ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης

(α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης

(β) Τμήμα Β'- Ανάλυσης Κινδύνου

(γ) Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών

Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων

(δ) Τμήμα Δ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

(ε) Τμήμα Ε ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου.

4. Οι αρμοδιότητες των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:

Ι. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής

(α) Τμήμα Α' - Γενικών Θεμάτων

(αα) Η μέριμνα για την φύλαξη των κατασχεθέντων σε κατάλληλους χώρους της ΕΛ.Υ.Τ. ή την ανάθεση της φύλαξης αυτών σε Τελωνείο της κατά τόπον αρμοδιότητας της που διαθέτει κατάλληλο χώρο, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και η παράδοση αυτών στην αρμόδια για την διαχείριση αζήτητων Υπηρεσία.

(ββ) Ο έλεγχος της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής και του εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων και των λοιπών μέσων ελέγχου και πληροφόρησης. (γγ) Η συνδρομή στα Τελωνεία για τον χειρισμό υποθέσεων που εκτείνονται πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητας τους.

(δδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(εε) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.

(β) Τμήμα Β' - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων

(αα) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος στους χώρους τελωνισμού με βάση τις διασαφήσεις και λοιπά παραστατικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, καθώς και του τρόπου φόρτωσης και συσκευασίας των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία,

(ββ) Ο διαχειριστικός έλεγχος στο Τελωνείο των παραστατικών ως προς την καταχώρηση του χρηματικού ποσού και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης.

(γγ) Ο έλεγχος:

i) των διασαφήσεων και λοιπών παραστατικών εγγράφων, βιβλίων και στοιχείων δια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.T.),

ii) της ορθής εφαρμογής από τα Τελωνεία της νομοθεσίας που αφορά τους ίδιους πόρους της Ε.Ε., καθώς και των διατάξεων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

iii) της ορθής τήρησης από τα Τελωνεία των διαδικασιών που αφορούν στο άρθρο 6 της αριθ. Ε. 2589/960/Β0034/10-8-2005 (Β' 1157) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η παρακολούθηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από αυτά ελέγχων και

iv) των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων, που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, η θεώρηση τους και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής.

(δδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από τα Τελωνεία φυσικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων υποκατάστασης για τα επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των εκ των υστέρων ελέγχων, που διενήργησαν οι Τελωνειακές αυτές Αρχές και η σύνταξη, σε ετήσια βάση, της ειδικής έκθεσης, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΚ) 2655/1999.

(εε) Ο έλεγχος για την διαπίστωση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς και εκείνων που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών:

i) Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα,

ii) Εγκεκριμένου εξαγωγέα,

iii) Διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης,

iv) Διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο και

v) Διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών.

(στστ) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.

(ζζ) Η παραλαβή:

i) των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ίδιων πόρων της Ε.Ε., που υποβάλλονται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες, ο λογιστικός έλεγχος αυτών, η κατάρτιση και η αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας,

ii) αντιγράφου του Ειδικού Ενιαυσίου Λογαριασμού Παραστατικών Εγγράφων, για κάθε οικονομικό έτος, των Τελωνειακών Αρχών που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα της.

(ηη) Η μέριμνα για την εκτύπωση, την παραλαβή, την φύλαξη και τον εφοδιασμό όλων των Τελωνείων της χώρας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης "Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών".

(γ) Τμήματα Γ' και Δ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

(αα) Ο έλεγχος εκ των υστέρων:

i) της ακρίβειας των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών, για εμπορεύματα οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος για τα οποία εφαρμόσθηκαν απλουστευμένες ή μη διαδικασίες.

ii) της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών, διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.

iii) των πιστοποιητικών κυκλοφορίας (EUR 1, ATR), πιστοποιητικών αντικατάστασης (EUR 1, FORM A, ATR) και δηλώσεων καταγωγής επί τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων, που εκδόθηκαν από Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές, στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, των συμφωνιών τελωνειακής ένωσης και των αυτόνομων συστημάτων παροχής από την Ε.Ε. δασμολογικών προτιμήσεων.

(ββ) Ο έλεγχος:

i) στις εταιρείες στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 4 έως 9 και 18 του Κανονισμού 515/1997 και η συμμετοχή σε αποστολές ελέγχων σε τρίτες χώρες, στα πλαίσια του άρθρου 20 του ανωτέρω Κανονισμού.

ii) για την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας ή μη των σχετικών διατάξεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας, στα πλαίσια του άρθρου 6 του Κανονισμού 595/1991.

iii) για την διακρίβωση της διάπραξης ή μη παραβάσεων, στα πλαίσια διμερών συμφωνιών της χώρας με τρίτες χώρες ή πρωτοκόλλων αμοιβαίας συνδρομής της Ε.Ε. ή κρατών - μελών αυτής με τρίτες χώρες.

(γγ) Η σύνταξη έκθεσης για την διερεύνηση των σχετικών αντιλαθρεμπορικών φακέλων που περιέρχονται για έρευνα στην Υπηρεσία, στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής (φάκελοι A.M.), και διαβίβαση της στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

(δδ) Η κοινοποίηση των εκθέσεων, με διαπιστώσεις σχετικών παραβάσεων, στις αρμόδιες διωκτικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

(εε) Η συλλογή αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.

(δ) Τμήμα Ε'- Ελέγχου και Προσκομμάτων

(αα) Η συγκέντρωση όλων των τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, των βιβλίων τελωνειακών εισπράξεων, των ενιαυσίων λογαριασμών και των άλλων στοιχείων που αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές της επικράτειας.

(ββ) Η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση και η φύλαξη των παραστατικών για όσο διάστημα προβλέπεται.

(γγ) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των παραστατικών των Τελωνειακών Αρχών για την ανεύρεση προσκομμάτων ή άλλων παραλείψεων, η κίνηση της διαδικασίας έγκρισης προσκομμάτων και η παρακολούθηση της πορείας των εγερθέντων προσκομμάτων και της τακτοποίησης τους από τις Τελωνειακές Αρχές.

(δδ) Η χορήγηση από τα τηρούμενα παραστατικά επικυρωμένων αντιγράφων στις Τελωνειακές Αρχές, στις αιτούσες δικαστικές και λοιπές Αρχές, καθώς και στους αιτούντες ιδιώτες.

(εε) Η μέριμνα για την καταστροφή των παραστατικών εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

(ε) Τμήμα ΣΤ'- Νομικής Υποστήριξης

(αα) Η υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στην Διεύθυνση και στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(ββ) Η επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου, που διαβιβάζονται από τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, καθώς και η αποστολή αυτών στα αρμόδια Τελωνεία, για τον περαιτέρω χειρισμό και την ενδεχόμενη έκδοση από αυτά των οικείων καταλογιστικών πράξεων.

(γγ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η μελέτη της συναφούς νομολογίας.

(δδ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων υπαλλήλων που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(εε) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.

(στ) Τμήμα Ζ' - Ανάλυσης Κινδύνου

(αα) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία με την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών, που περιέρχονται στην Διεύθυνση, για στόχευση και διενέργεια σχετικών ελέγχων.

(ββ) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ' - Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

(γγ) Η εφαρμογή των «Μνημονίων Συνεργασίας» με τους οικονομικούς φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών ή στοιχείων, με σκοπό την διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων για την προστασία και ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου.

(δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο.

(εε) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ελέγχων που διενεργεί η ΕΛ.Υ.Τ. και η γνωστοποίηση τους, στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με την συμπλήρωση εξαμήνου.

(στστ) Η άντληση πληροφοριών και στοιχείων μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων.

(ζ) Τμήμα Η ' - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής

Η μελέτη και η διεκπεραίωση αιτημάτων έρευνας από και προς τα Κ-Μ της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες για επαλήθευση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής, των φορολογικών, τελωνειακών και εμπορικών στοιχείων, στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και του ισχύοντος κατά περίπτωση νομικού πλαισίου, επί τελωνειακών θεμάτων.

II. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης

(α) Τμήμα Α' - Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Α'- Γενικών Θεμάτων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και αρμοδιότητες ίδιες με αυτές των περιπτώσεων ββ', γγ' και δδ' του Τμήματος ΣΤ'-Νομικής Υποστήριξης αυτής.

(β) Τμήμα Β'- Ανάλυσης Κινδύνου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Ζ'- Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

(γ) Τμήμα Γ' - Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκτων Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος Β'- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκτων Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός από την υποπερίπτωση i της περίπτωσης ζζ' και την περίπτωση ηη' αυτού.

(δ) Τμήματα Δ' και Ε ' - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των ομώνυμων Τμημάτων Γ' και Δ'- Εκ των Υστέρων Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, εκτός από την υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ββ' αυτών.