.

Άρθρο 90
Τελωνεία

1. Τα Τελωνεία είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και διακρίνονται σε Τελωνεία Α' τάξης, Τελωνεία Β' τάξης, Τελωνεία Γ' τάξης και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.).

2. (α) Τα Τελωνεία Α' τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα Τελωνεία Β' τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και τα Τελωνεία Γ' τάξης σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου. Τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) υπάγονται στα Τελωνεία Α' και Β' τάξης, λειτουργούν εκτός της έδρας αυτών σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου και αναφέρονται στα ανωτέρω Τελωνεία για οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

(β) Η κατά τόπον αρμοδιότητα όλων των Τελωνειακών Αρχών (Τελωνεία Α', Β', Γ' τάξης και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία) καθορίζεται από τις συστατικές ή τροποποιητικές αυτών πράξεις και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την κατά τόπο και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνείων, επιλύονται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

3. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τελωνείων Α' τάξης είναι οι παρακάτω:

(α) Η έγκαιρη και έγκυρη βεβαίωση και είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α, Φόρου Πολυτελείας ως και λοιπών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

(β) Η τήρηση των διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών στη διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών για την προστασία της δημόσιας υγείας, ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στη διακίνηση μεταφορικών μέσων και ταξιδιωτών από και προς άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση.

(γ) Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την άσκηση τελωνειακού ελέγχου και τη δίωξη των λαθρεμπορικών και εκνόμων γενικά πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, κοινοτική και διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία.

4. Οι αρμοδιότητες των Τελωνείων είναι οι κάτωθι:

(α) Η εφαρμογή της τελωνειακής, δασμολογικής και φορολογικής (ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξί­ας) νομοθεσίας στις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και στα οχήματα που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης, καθώς και η εφαρμογή της συναφούς με την τελωνειακή υπηρεσία νομοθεσίας.

(β) Η βεβαίωση και είσπραξη δασμών, Ε.Φ.Κ., τέλους ταξινόμησης, Φ.Π.Α, ως και λοιπών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία.

(γ) Η άσκηση του τελωνειακού ελέγχου και η τήρηση των διατυπώσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών:

(αα) στην διακίνηση των εισαγομένων, εξαγομένων και σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ευρισκομένων εμπορευμάτων,

(ββ) στα αποστελλόμενα εμπορεύματα από και προς άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση,

(γγ) στην παραγωγή και διακίνηση προδρόμων ουσιών,

(δδ) στην παραγωγή και κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των οχημάτων που βαρύνονται με τέλος ταξινόμησης

(εε) στην διεθνή διακίνηση ταξιδιωτών και στη διακίνηση των μεταφορικών μέσων.

(δ) Η δίωξη των λαθρεμπορικών και εκνόμων, γενικά, πράξεων που παραβιάζουν την εθνική, κοινοτική και διεθνή τελωνειακή και συναφή νομοθεσία.

(ε) Η ανταλλαγή, η διαχείριση και η εκμετάλλευση πληροφοριών που περιέρχονται στις τελωνειακές αρχές μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν θέματα:

(αα) απάτης και παρατυπίας κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της Ε.Ε.,

(ββ) ελέγχου της παράνομης διακίνησης των ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων αυτών, των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, προδρόμων και τοξικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών υλών, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή διττής χρήσης, προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως παραποίηση/ απομίμηση, πειρατικά), προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση,

(γγ) αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοκαπηλίας,

(δδ) διεθνών εμπορικών μέτρων αποκλεισμού ή ελέγχων, των οποίων η εφαρμογή ανατίθεται στην τελωνειακή υπηρεσία και

(εε) παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας του νομίσματος ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

(στ) Η εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία του τελωνειακού εδάφους και της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

(ζ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται στα Τελωνεία και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία με τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα ή άλλες ειδικές διατάξεις και ασκείται από αυτά.

5. (α) Τα Τελωνεία Γ' τάξης έχουν αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμεροι). Την ίδια αρμοδιότητα έχουν και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία με την διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, υπό την άμεση εποπτεία του Τελωνείου υπαγωγής.

(β) “Η Ταμειακή και Λογιστική διαχείριση διεξάγεται στα Τελωνεία Α' τάξης από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,” - αντικ. Των μεσα σε “” λέξεων Με διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ-25 Α/24-2-15 - με πρόταση του προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και στα Τελωνεία Β' και Γ' τάξης και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο αυτών.

(γ) Η Ταμειακή και Λογιστική διαχείριση στις ανωτέρω Υπηρεσίες διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 393/Α'/5.9.1935), όπως αυτό ισχύει.

6. Όλα τα Τελωνεία όλων των τάξεων παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα III το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.