.

Άρθρο 93
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων είναι οι παρακάτω:

(α) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και για τον έλεγχο των λοιπών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

(β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.

(γ) Η αποτελεσματική υποστήριξη των αρμόδιων αρχών στην στοχοθέτηση των ελέγχων και στην διαπίστωση των παραβάσεων.

(δ) Η πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω στοχευμένης ιχνηθέτησης καυσίμων.

(ε) Η κατάρτιση και η μέριμνα υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων εργαστηριακών ελέγχων κι επιθεωρήσεων.

2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α'- Ενεργειακών Προϊόντων

β) Τμήμα Β'- Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α'- Ενεργειακών Προϊόντων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν στα ενεργειακά χημικά προϊόντα και τα παράγωγα αυτών, καθώς και στα συναφή χημικά προϊόντα και έχουν ως εξής:

(αα) Η θέσπιση των προδιαγραφών ποιότητας και των μεθόδων ελέγχου αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας των αντικειμένων του Τμήματος.

(ββ) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την ανίχνευση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων.

(γγ) Ο επίσημος έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών και η εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Καυσίμων (FQMS).

(δδ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.

(εε) Η παροχή οδηγιών, η ενημέρωση και η εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου.

(στστ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.

(ζζ) Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος, καθώς και η τήρηση αρχείων και μητρώων και η απόδοση μοναδικού αριθμού για την διάθεση προϊόντων (ορυκτελαίων και βαλβολινών) στην ελληνική αγορά.

(ηη) Η πραγματοποίηση εργασιών για τον σκοπό της εφαρμογής της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών προτύπων, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτών.

(θθ) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση στα αντικείμενα του Τμήματος.

(ιι) Ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων σε χημικούς ναυτιλίας για την εκτέλεση εργασιών Gas Free σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και η συμμετοχή στην Επιτροπή Εξετάσεων για την διασφάλιση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας.

(ιαια) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος που είναι σχετικό με τα αντικείμενα αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Τμήματος, το οποίο δεν κατονομάζεται ειδικά.

(β) Τμήμα Β'- Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν στα χημικά προϊόντα (ουσίες, μίγματα και αντικείμενα), υλικά νέας τεχνολογίας, απορρυπαντικά, πρώτες ύλες, βιομηχανικά προϊόντα και αντικείμενα κοινής χρήσης ανόργανης και οργανικής φύσης και έχουν ως εξής:

(αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος και η μέριμνα για την ενσωμάτωση των ενωσιακών διατάξεων στο εθνικό δίκαιο.

(ββ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδια εθνική Αρχή, για:

i) την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία χημικών προϊόντων,

ii) την καταχώρηση, την αξιολόγηση κινδύνων και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων,

iii) τους περιορισμούς στην χρήση και στην κυκλοφορία χημικών προϊόντων,

iv) την εισαγωγή και την εξαγωγή επικίνδυνων βιομηχανικών χημικών προϊόντων,

v) τα απορρυπαντικά και

vi) τον περιορισμό των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων από τη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα και βερνίκια. (γγ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στους τομείς:

i) εποπτείας της αγοράς,

ii) γενικής ασφάλειας προϊόντων,

iii) καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών,

iv) έμμονων οργανικών ρύπων και

v) ειδών και προϊόντων αυτών όπως καπνού, λιπασμάτων, υφάνσιμων, δέρματος, χαρτιού, παιχνιδιών, μετάλλων, ορυκτών, πολυμερών, χημικών διασκορπιοτικών ουσιών πετρελαιοκηλίδων κ.α.

(δδ) Ο συντονισμός, η παροχή οδηγιών και η εποπτεία των Χημικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας, ο έλεγχος εφαρμογής της και η εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου στα αντικείμενα του Τμήματος, η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

(εε) Η ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών και εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών και o έλεγχος της βιοδιασπασιμότητας ουσιών και μιγμάτων.

(στστ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.

(ζζ) Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η αξιοποίηση δεδομένων και η τήρηση μητρώων και αρχείων που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος.

(ηη) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση στα αντικείμενα του Τμήματος.

(θθ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάληψη και η παροχή έργου προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου χημικών ουσιών.

(ιι) Ο έλεγχος και η εποπτεία πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τους προς τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.).

(ιαια) Η συμμετοχή στην Εθνική Αρχή για την απαγόρευση της αναπτύξεως, παραγωγής και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους.

(ιβιβ) Η πραγματοποίηση εργασιών για τον σκοπό της εφαρμογής της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητος, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις διμερών ή διεθνών Συμβάσεων (όπως ενδεικτικά η Σύμβαση για τα χημικά όπλα, η Σύμβαση Ρότερνταμ, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, τα προϊόντα διττής χρήσης και αυστραλιανής ομάδας, η αποθήκευση και η μεταφορά επικινδύνων χημικών προϊόντων).

(ιγιγ) Η υποστήριξη και η ενημέρωση της χημικής βιομηχανίας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την νομοθεσία με την λειτουργία γραφείων υποστήριξης.

(ιδιδ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος που είναι σχετικό με τα αντικείμενα αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Τμήματος, το οποίο δεν κατονομάζεται ειδικά.