.

Άρθρο 96
Βασική Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

(α) Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα :

(αα) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών
(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

(β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών