.

Άρθρο 95
Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες

1. Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος.

2. Ο επιχειρησιακός στόχος των Χημικών Υπηρεσιών είναι η υλοποίηση δράσεων για την εκπλήρωση της αποστολής του Γενικού Χημείου του Κράτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

3. Οι αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:

(α) αα) η πραγματοποίηση χημικών, φυσικών, μηχανικών, μικροβιολογικών, μοριακών, οργανοληπτικών ή άλλων εξετάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του Γ.Χ.Κ. και η έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων,

ββ) η εκτέλεση ιδιωτικών αναλύσεων και

γγ) η εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

(β) αα) η παροχή επιστημονικής συνδρομής στις διάφορες αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες του Κράτους,

ββ) η εφαρμογή και ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ.,

γγ) η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ως και η ανάληψη γενικά των σχετικών δράσεων ως αρμόδιων Αρχών ελέγχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία,

δδ) η παροχή γνωμοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλών και η έκδοση γνωματεύσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

εε) η εκπόνηση μελετών και ερευνητικών εργασιών και ιδίως για την εφαρμογή των φορολογικών ή άλλων νόμων, για την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας και

στστ) η συμμετοχή (δι’ εκπροσώπων) σε συλλογικά όργανα και η συνεργασία με άλλες Αρχές κατά λόγο αρμοδιότητας.

(γ) αα) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και σε άλλες αρμόδιες αρχές και η επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

ββ) η έκδοση αδειών λειτουργίας και αδειών δυνατότητας μονάδων παραγωγής και εργαστηρίων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία,

γγ) ο έλεγχος, η εποπτεία και η επιθεώρηση μονάδων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και

δδ) οι δειγματοληψίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αρχές.

(δ) αα) η ανάπτυξη, η διαχείριση και η παροχή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για την αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας χημικών αναλύσεων, φυσικοχημικών δοκιμών και μικροβιολογικών δοκιμών,

ββ) η ανάπτυξη, η διαχείριση και η παροχή διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών και διακριβώσεων για την επικύρωση μεθόδων, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση υλικών αναφοράς και τον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας, στους τομείς των χημικών αναλύσεων, των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών δοκιμών, για λογαριασμό των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. και άλλων φορέων,

γγ) η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο χώρο των χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών και αναλύσεων και σε θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη ακρίβειας, ιχνηλασιμότητας και συγκρισιμότητας στις ανωτέρω δοκιμές και αναλύσεις και

δδ) η υλοποίηση των μονάδων μέτρησης στο πεδίο των χημικών μετρήσεων του διεθνούς συστήματος (SI), η τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων της χώρας και η διάδοση της γνώσης και της επιστήμης στο πεδίο της χημικής μετρολογίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

(ε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις στο Γ.Χ.Κ. σε ότι αφορά στα αντικείμενα των Χημικών Υπηρεσιών.

4. Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι οι κατωτέρω:

(α) Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Αθήνα,

(β) Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Αθήνα,

(γ) Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Αθήνα,

(δ) Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στον Πειραιά,

(ε) Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Ελευσίνα,

(στ) Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στην Αθήνα,

(ζ) Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στη Λάρισα,

(η) Χημική Υπηρεσία Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στο Βόλο,

(θ) Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στη Λιβαδειά,

(ι) Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στα Ιωάννινα,

(ια) Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στην Πάτρα,

(ιβ) Χημική Υπηρεσία Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα στο Ηράκλειο,

(ιγ) Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

5. Οι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών έχουν ως εξής:

I. Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Η Α'Χημική Υπηρεσία Αθηνών, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα Α'- Τροφίμων και προσθέτων τροφίμων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα της ποιότητας-γνησιότητας τροφίμων και των προσθέτων τροφίμων.

(β) Τμήμα Β'- Χημικών κινδύνων τροφίμων και ειδικών αναλύσεων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, των αλλεργιογόνων ουσιών και άλλων ειδικών αναλύσεων.

(Υ) Τμήμα Γ'-Νερών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' καίε' της παρ. 3, στον τομέα των νερών.

(δ) Τμήμα Δ'-Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα της αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη.

II. Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Η Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω :

(α) Τμήμα Α'- Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των πρώτων υλών και των βιομηχανικών προϊόντων, των λιπασμάτων, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των πολυμερών και των πλαστικών, των προϊόντων χάρτου και δέρματος, των πολύτιμων μετάλλων και τεχνουργημάτων εξ' αυτών και των παιχνιδιών.

(β) Τμήμα Β ' -Υλικών σε επαφή με τρόφιμα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα.

(Υ) Τμήμα Γ' - Ναρκωτικών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών.

III. Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Η Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στο νομό Αττικής εντός των ορίων των Δήμων Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Παπάγου-Χολαργού, Δάφνης-Υμηττού, Κηφισιάς, Πεντέλης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αθηναίων, Βύρωνος, Καισαριανής, Ηρακλείου, Ηλιουπόλεως, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Ιλίου, Αγίας Παρασκευής, Πετρουπόλεως, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Μεταμορφώσεως, Αχαρνών, Ωρωπού, Διονύσου, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

IV. Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου

Η Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β ', γ ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Αττικής, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.

Η Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου διαρθρώνεται σε μία Υποδιεύθυνση και πέντε (5) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και τα τρία (3) υπάγονται στην Υποδιεύθυνση. Στην Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου υπάγονται επίσης τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

Α. Υποδιεύθυνση Πειραιά

(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' καίε' της παρ. 3 στον τομέα των γαλακτοκομικών, κρεατοσκευασμάτων, ιχθυηρών, αυγών και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης ορισμένων ρυπαντών τροφίμων στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.

(β) Τμήμα Β' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.

(γ) Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες:

(αα) των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στο νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω και

(ββ) της περ. γ' της παρ. 3 στον τομέα των πετρελαιοειδών, στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου.

Β. Τμήματα που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α)Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με έδρα στην Μυτιλήνη Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Λέσβου.

(β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου, με έδρα στην Ρόδο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Δωδεκανήσου.

Γ. Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σύρου, με έδρα στην Σύρο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Κυκλάδων.

(β)Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου, με έδρα στην Σάμο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Σάμου.

(γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου, με έδρα στην Χίο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Χίου.

V. Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Η Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, ασκεί τις αρμοδιότητες:

(α) των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα του ζύθου, καθώς και της ταυτοποίησης θαλάσσιας ρύπανσης, αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών δειγμάτων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και

(β) της περ. γ' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στο νομό Αττικής εντός των ορίων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου, εκτός της αρμοδιότητας της περ. γ' στον τομέα των πετρελαιοειδών.

VI. Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας

Η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας, ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α ' στον τομέα εξειδικευμένων δοκιμών και μετρήσεων με εφαρμογή προτύπων μεθόδων αναφοράς, της περ. β' στον τομέα της χημικής μετρολογίας και των περ. δ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται σε όλους τους νομούς.

VII. Χημική Υπηρεσία Λάρισας

Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' καίε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

VIII. Χημική Υπηρεσία Βόλου

Η Χημική Υπηρεσία Βόλου, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στο νομό Μαγνησίας.

IX. Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς

Η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Εύβοιας.

Στην Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς λειτουργεί το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας, με έδρα στη Χαλκίδα.

Το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α'και β', εκτός της υποπερίπτωσης γγ' αυτής, της περίπτωσης γ', εκτός της υποπερίπτωσης ββ’ και της περίπτωσης ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Εύβοιας και λειτουργεί υπό τις εντολές της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς.

X. Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Η Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Άρτας.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

(β) Τμήμα Β' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

(γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Κοζάνης, με έδρα στην Κοζάνη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.

(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Φλώρινας, με έδρα στη Φλώρινα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Φλώρινας.

(ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας, με έδρα στην Πρέβεζα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Πρέβεζας, Λευκάδας και Άρτας.

XI. Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα εκ των οποίων τα τρία εδρεύουν (3) εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

(β) Τμήμα Β' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

(γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κέρκυρας, με έδρα στην Κέρκυρα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Κέρκυρας.

(δ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου, με έδρα στην Κόρινθο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Κορινθίας και Αργολίδας.

(ε) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας, με έδρα στην Καλαμάτα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Μεσσηνίας.

(στ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Τρίπολης, με έδρα στην Τρίπολη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας.

(ζ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου, με έδρα στο Μεσολόγγι

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

XII. Χημική Υπηρεσία Κρήτης

Η Χημική Υπηρεσία Κρήτης ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνης.

Στην Χημική Υπηρεσία Κρήτης λειτουργεί το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων, με έδρα στα Χανιά.

Το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α'και β', εκτός της υποπερίπτωσης γγ'αυτής, της περίπτωσης γ', εκτός της υποπερίπτωσης ββ' και της περίπτωσης ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνης και λειτουργεί υπό τις εντολές της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης.

XIII. Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης

Η Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης, Ημαθίας, Πέλλας και Ξάνθης.

Η Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας–Θράκης διαρθρώνεται σε μία Υποδιεύθυνση και έξι (6) Τμήματα, από τα οποία τα τρία (3) υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και τα τρία (3) υπάγονται στην Υποδιεύθυνση. Στην Διεύθυνση υπάγονται δύο (2) αυτοτελή Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω: A. Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης

(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων, Νερών, Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα τροφίμων, νερών, αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.

(β) Τμήμα Β' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών και βιομηχανικών προϊόντων και των ναρκωτικών, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.

(γ) Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3 στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς Χαλκιδικής και Πιερίας.

Β. Τμήματα που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, με έδρα στις Σέρρες

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Σερρών.

(β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας, με έδρα στην Καβάλα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Καβάλας και Δράμας.

(γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης.

Γ. Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(α) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Ξάνθης, με έδρα στην Ξάνθη
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Ξάνθης.

(β) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Έδεσσας, με έδρα στη Σκύδρα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια των νομών Ημαθίας και Πέλλας.