.

Άρθρο 97
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών

1. Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, μέσω της έγκαιρης και ταχύτερης διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών

(β) Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης αυτών

(γ) Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων και η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

(δ) Η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους.

2. Η Μονάδα διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ -Αποκρατικοποιήσεων

β) Τμήμα Β’- Διαχείρισης Κινητών Αξιών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

α)Τμήμα Α’- Αποκρατικοποιήσεων

(αα) Η υποστήριξη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί αποκρατικοποιήσεων, εκτός από αυτά που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

(ββ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) και η τήρηση σχετικού αρχείου.

(γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Ε.Α..

(δδ) Η διεκπεραίωση όλων των ενεργειών για τη σύναψη Συμβάσεων Αναδόχων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

(εε) Η τήρηση αρχείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με τους αναδόχους, καθώς και η τήρηση κάθε σχετικού εγγράφου.

(στστ) Η στελέχωση, από κοινού με το συναρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο και το ΤΑΙΠΕΔ, της Επιτροπής Ανάθεσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 και η γραμματειακή υποστήριξη αυτών.

(ζζ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποιήσεων σε συνεργασία με το συναρμόδιο, κατά περίπτωση, υπουργείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και η τήρηση σχετικού αρχείου.

(ηη) Η επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων.

(β) Τμήμα Β’ - Διαχείρισης Κινητών Αξιών

(αα) Η παρακολούθηση της εφαρμογής από τις Δ.Ε.Κ.Ο. του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ν. 3429/05 (Α’ 314), η επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων

(ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ ν. 3429/2005 (Α’ 314) όλων των στοιχείων του άρθρου 7 του ν. 3429/05 εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στοχοθεσιών και εκτέλεσης τους, καθώς και στοιχεία απασχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημάτων του Υπουργείου.

(γγ) Η σύνταξη και έκδοση ετήσιου δελτίου ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις.

(δδ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για το διορισμό και την παύση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

(εε) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3429/05 (Α’ 314) για τις Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 και για την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005.

(στστ) Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

(ζζ) Η παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύμων εταιρειών με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και γενικότερα τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

(ηη) Η διαχείριση των κάθε είδους τίτλων (όπως μετοχών, κοινών και προνομοιούχων, ομολογιών) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία.

(θθ) Η άσκηση της εποπτείας επί των Εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) και «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. A.E.).