.

Άρθρο 98
Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι οι κάτωθι:

(α) Η εποπτεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ET.Α.Δ. Α.Ε.), στο πλαίσιο του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων αρμοδιότητας της
(β) Ο συντονισμός των ενεργειών των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της ET.Α.Δ. Α.Ε. σε θέματα αξιοποίησης - ωρίμανσης ακινήτων
(γ) Η συγκρότηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΜΑΠ).
(δ) Η μέριμνα για την ανάθεση στην ET.Α.Δ. Α.Ε. της διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ), πλέον των όσων ήδη εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της