.

Άρθρο 101
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Ο προγραμματισμός των αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση τους.

β) Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου.

γ) Η τήρηση σε κεντρικό επίπεδο των δεδομένων προγραμμάτων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν στη δημόσια περιουσία.

2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω :

α) Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης & Υποστήριξης Περιφερειακών Διευθύνσεων

β) Τμήμα Β’ - Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Παρακολούθησης και Υποστήριξης Περιφερειακών Διευθύνσεων

(αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οτοχοθεσίας και των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμός, απολογισμός) των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

(ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

(γγ) Η διοικητική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

(δδ) Η τήρηση σε κεντρικό επίπεδο των δεδομένων προγραμμάτων ψηφιακών υπηρεσιών και ο έλεγχος τροφοδότησης του από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις

(εε) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης .

(β) Τμήμα Β’- Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας

(αα) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

(ββ) Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.

(δδ) Η εισαγωγή των θεμάτων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα

(εε) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τις μισθωτικές αξίες κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας και χώρων αμμοληψίας.

(στστ) Η τήρηση αρχείου ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.