.

Άρθρο 102
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι κάτωθι:

(α) Η καταγραφή και αποτελεσματικότερη διαχείριση Εθνικών Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών.
(β) Η ταχεία εκκαθάριση περιουσιών με κοινωφελή σκοπό με στόχο την επωφελέστερη αξιοποίηση τους και με γνώμονα την τήρηση της βούλησης του διαθέτη.
(γ) Η συνεχής παρακολούθηση του διαχειριστικού έργου των εντεταλμένων οργάνων διοίκησης των κοινωφελών περιουσιών και η λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων.

2. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω :

α) Τμήμα Α’ - Εκκαθάρισης
β) Τμήμα Β’ - Εποπτείας
γ) Τμήμα Γ’- Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Εκκαθάρισης

(αα) Η αποδοχή και εκκαθάριση των υπέρ του Δημοσίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και η εκκαθάριση των υπέρ κοινωφελών γενικά σκοπών, καταλειπόμενων ή δωρούμενων περιουσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών.
(ββ) Η εκκαθάριση κοινωφελών περιουσιών που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή που ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή.
(γγ) Η έγκριση σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και η κύρωση των οργανισμών των προαναφερόμενων στα υπό (αα) και (ββ) περιουσιών.
(δδ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε περιουσίες Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού που καταργούνται και κοινωφελών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
(εε) Η άσκηση καθηκόντων προσωρινής διοίκησης κοινωφελών περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης.
(στοτ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος εκκαθαριστών, εκτελεστών διαθηκών και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
ζζ) Η έκδοση εγκυκλίων, υποβολή ερωτημάτων στο Ν.Σ.Κ. και παροχή οδηγιών για όλα τα θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης, διοίκησης και διαχείρισης των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών.

(β) Τμήμα Β’ - Εποπτείας

(αα) Η εποπτεία της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πιστής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στην συστατική πράξη.
(ββ) Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών των κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και αποστολή των σχετικών στοιχείων στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
(δδ) Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των διοικητών ιδρυμάτων και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
(εε) Η εποπτεία κοινωφελών περιουσιών που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή.

(γ) Τμήμα Γ’ - Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Κληρονομιών

(αα) Η τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών.
(ββ) Η τήρηση μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
(γγ) Ο διορισμός, ο έλεγχος και η διοικητική εποπτεία κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών και η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
(δδ) Η επιμέλεια άσκησης του εξ αδιάθετου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
(εε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αναφορικά με την παραγραφή υπέρ του Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων του ν.δ. 1195/1942.
(στστ) Η επιμέλεια λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.
(ζζ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.