.

Άρθρο 104
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

(αα) Η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

(ββ) Η νομική υποστήριξη των Περιφερειακών και Κεντρικών Διευθύνσεων και η μέριμνα για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

(γγ) Η παροχή απόψεων επί δικαστικών θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης.

(δδ) Η υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση ή τροποποίηση της νομοθεσίας.

(εε) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας.