.

Άρθρο 106
Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας είναι οι εξής:

(α) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την λήψη μέτρων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων.

(γ) Η υποβολή αιτημάτων για σύγκληση Επιτροπών προς το αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

(δ) Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα Δικαστήρια

(ε) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γραφείο Κτηματολογίου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

(στ) Η διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1539/1938 και αποστολή του σχετικού φακέλου στο αντίστοιχο Τμήμα για έλεγχο και έγκριση των ερευνών.

(ζ) Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την παροχή βεβαιώσεων περί προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.

(η) Η διενέργεια πράξεων που αφορούν μισθώσεις δημοσίων υπηρεσιών.