.

Άρθρο 108
Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Δ1.Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι κάτωθι :

(α) η υποστήριξη και αναβάθμιση των μέσων, των πόρων και του προσωπικού όλων των οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε.,

(β) η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη αυτών,

(γ) Π γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας και

(δ) η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής του Σ.Δ.Ο.Ε. με διεθνείς οργανισμούς και η αξιολόγηση των εισερχομένων αιτημάτων και πληροφοριών.

2. Η Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα Α'- Διοικητικής Μέριμνας

(β) Τμήμα Β'- Νομικής Υποστήριξης.

(γ) Τμήμα Γ'- Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και Αμοιβαίας συνδρομής

(δ) Τμήμα Δ’ - Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης

(ε) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Διοικητικής Μέριμνας

(αα) Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. σε προσωπικό και η εισήγηση για την πλήρωση των κενών θέσεων με το απαραίτητο αριθμητικά και ποιοτικά προσωπικό καθώς και για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

(ββ) Η τήρηση μητρώου υπηρετούντων υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. , η μέριμνα για την τήρηση βοηθητικού μητρώου με τις μεταβολές της υπηρεσιακής

κατάστασης του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε.

(γγ) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.

(δδ) Η αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών και η εισήγηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την αναγκαία εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(εε) Η επιμέλεια για την έκδοση των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε.

(στστ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφία αυτού, πλην του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Γραφείου Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών.

(ζζ) Η τήρηση γενικού αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την εκκαθάριση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και η παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στις υπηρεσίες και στους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., των διαφόρων εγγράφων, εγκυκλίων, νομοθεσίας, άρθρων, μελετών και λοιπών ενημερωτικών δελτίων και στοιχείων.

(ηη) Η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και η επιμέλεια των διαδικασιών στέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ..

(θθ) Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων επέκτασης ή περιορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και σε άλλες περιοχές.

(β)Τμήμα Β’ - Νομικής Υποστήριξης

(αα) Η συλλογή, τήρηση και διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόληψη, αποκάλυψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

(ββ) Η τήρηση αρχείου νομολογίας και η μελέτη και αξιοποίηση δικαστικών αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(γγ) Η παροχή οδηγιών και εισηγήσεων στα τμήματα του Σ.Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις.

(δδ) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνεργασία μαζί του για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων και του Δημοσίου.

(γ) Τμήμα Γ’ - Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και Αμοιβαίας συνδρομής

(αα) Η άσκηση αρμοδιοτήτων υπό την ιδιότητα του Εθνικού Γραφείου ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου CARIN.

(ββ) Η αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση – όταν απαιτείται - των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους.

(γγ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊόντωνκαι άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέσμευση ή κατάσχεση ή δήμευση σε ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε..

(δδ) Η μέριμνα για διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής από και προς τις ομόλογες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο καταπολέμησης της απάτης καθώς και τρίτες χώρες.

(εε) Η μέριμνα για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Σ.Δ.Ο.Ε. με εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με άλλες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και για την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών σχέσεων καθώς και η εισήγηση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ., για την εκπροσώπηση του Σ.Δ.Ο.Ε. σε Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

(στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας προς τις ομόλογες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο καταπολέμησης της απάτης καθώς και των τρίτων χωρών.

(ζζ) Η τήρηση αρχείου ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής καθώς και διμερών ή πολυμερών συμβάσεων.

(ηη) Η ευθύνη συντονισμού για το Σ.Δ.Ο.Ε. της λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Antifraud Information System (AFIS).

(θθ) Η συγκέντρωση και διαβίβαση των Δελτίων Παρατυπιών και καταστάσεων παρατυπιών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την καταπολέμηση της απάτης.

(ιι) Η μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, εκθέσεων και πορισμάτων διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίηση τους.

(δ) Τμήμα Δ’ - Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης

(αα) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Σ.Δ.Ο.Ε. και του ενοποιημένου ψηφιακού συγκαναλικού συστήματος επικοινωνιών (TETRA).

(ββ) Η διαχείριση και εφαρμογή της μετάδοσης ψηφιοποιουμένων πληροφοριών δεδομένων (DATA) και η καταγραφή των θέσεων όλων των μέσων δίωξης του Σ.Δ.Ο.Ε.

(γγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου τηλεπικοινωνιών στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε., το οποίο καταγράφει τηλεφωνικές καταγγελίες και παράπονα πολιτών και τα οποία παραδίδει στο Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών, καθώς και η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών, δικτύων, κινητών τηλεφώνων του Σ.Δ.Ο.Ε..

(δδ) Η μέριμνα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, επέκταση και διαρκή εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των υλικών.

(εε) Η τήρηση αρχείου τηλεματικής και συμβάσεων προμηθειών, σχετικών με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του Σ.Δ.Ο.Ε..

(στστ) Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των προτάσεων των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών και η εισήγηση για την προμήθεια όσων από αυτά κριθούν αναγκαία.

(ζζ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων, Μητρώου Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τη διενέργεια σχετικής τακτικής απογραφής.

(ηη) Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, τη στέγαση και τη φύλαξη των χερσαίων και λοιπών μέσων δίωξης και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα εφόδια και η παρακολούθηση της κίνησης τους.

(θθ) Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εντύπων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και της υπηρεσιακής ενδυμασίας των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε.

(ιι) Η κατανομή των μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών στις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., η εποπτεία της καλής λειτουργίας τους και της πλήρους αξιοποίησης τους καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. στη χρήση τους.

(ιαια) Η επιμέλεια της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).

(ε) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών

(αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων και προώθηση αυτών στην αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση τους.

(ββ) Η διαχείριση και προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά την αξιολόγηση τους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω κατά περίπτωση ενέργειες.

(ΥΥ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και αρχείου καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων.