.

Άρθρο 110
Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς είναι οι ακόλουθοι:

(α) η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών

(β) η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους

(γ) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα

2. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και ως έδρα της ορίζεται η Αθήνα.

3. Η Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω :

(α) Τμήμα Α'-Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(β) Τμήμα Β’- Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών

(γ) Τμήμα Γ’- Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων

(δ) Τμήμα Δ’- Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών, Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α'-Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(αα) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και η εκκαθάριση αυτού.

(ββ) Η εισήγηση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.

(γγ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρηση του.

(δδ) Η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε..

(εε) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.

(στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η μέριμνα για την παραλαβή και αναπαραγωγή εγγράφων και εγκυκλίων και η διανομή αυτών στους υπαλλήλους, καθώς και η παραλαβή των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), η τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ζζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

(ηη) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, η διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, η διενέργεια απογραφών η τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και η διάθεση τους.

(θθ) Η στέγαση και φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και επισκευή τους, ο εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησης τους.

(ιι) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων και η καταγραφή και κατηγοριοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων και η εκπόνηση των μεθόδων δράσης για κάθε δραστηριότητα.

(ιαια) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που χειρίζεται η Διεύθυνση.

(ιβιβ) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της ΚεντρικήςΥπηρεσίας και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων ελέγχου.

(ιγιγ) Η ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

(ιδιδ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα.

(ιειε) Η συγκέντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης για διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία κ.λπ ) ή για υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, ενημερώνοντας το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας.

(ιστιστ) Η συνεργασία με το N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.

(ιζιζ) Η μέριμνα για παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.

(β) Τμήμα Β’- Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων, καθώς και λοιπόν παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..

(ββ) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(δδ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(εε) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γ) Τμήμα Γ’ -Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας καθώς και της προσφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας.

(ββ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), και τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την αποτελεσματικότερη δράση στα ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(γγ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(δδ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Τμήμα Δ’- Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

(αα) Η πρόληψη και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η έρευνα για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.

(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση του.

(δδ) Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς.

(εε) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(στστ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(ε) Τμήμα Ε’- Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών, Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

(αα) Η πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που τελούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, παραβάσεων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και παραβάσεων της νομοθεσίας παροχής επενδυτικών κινήτρων, καθώς και παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.

(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η έρευνα για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων.

(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση του.

(δδ) Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβάνουν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

(εε) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως ενδεικτικά νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(στστ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.