.

Άρθρο 111
Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου είναι οι ακόλουθοι:

(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου

(β) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων καθώς και όπλων.

(γ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

2. Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αίγα ίου διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα-τέσσερα (14) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(α) Α' Υποδιεύθυνση

(αα) Τμήμα Α’- Διοικητικής Μέριμνας

(ββ) Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

(γγ) Τμήμα Γ’- Δικαστικού

(β) Β' Υποδιεύθυνση

(αα) Α’ έως Δ’ Τμήματα Ερευνών

(ββ) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ρόδου

(γγ) Τμήμα ΣΤ’- Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

(γ) Γ' Υποδιεύθυνση

(αα) Α’ έως Γ’ Τμήματα Ερευνών

(ββ) Τμήμα Δ’- Ερευνών Μυτιλήνης

(γγ) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων

3. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου , όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) με συναρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως σε σχεδιασμό δράσης από την Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών, εισαγγελικών παραγγελιών ή αιτήματος συνδρομής άλλης Αποκεντρωμένης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης και ως έδρα της ορίζεται η Αθήνα.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υποδιευθύνσεων κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

Ι. Α' Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

(α) Τμήμα Α’ - Διοικητικής Μέριμνας

(αα) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και η εκκαθάριση αυτού.

(ββ) Η εισήγηση για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.

(γγ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρηση του.

(δδ) Η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε..

(εε) Η εκκαθάριση και ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για τις πρόσθετες αμοιβές, αποχωρήσεις και αφίξεις υπαλλήλων.

(στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η μέριμνα για την παραλαβή και αναπαραγωγή εγγράφων και εγκυκλίων και η διανομή αυτών στους υπαλλήλους, καθώς και η παραλαβή των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), η τήρηση αρχείου Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων αρχείων και βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ζζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

(ηη) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, η διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, η διενέργεια απογραφών η τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και η διάθεση τους.

(θθ) Η στέγαση και φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και επισκευή τους, ο εφοδιασμός τους με καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, ο εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησης τους.

(β) Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

(αα) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων ελέγχου.

(ββ) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η Διεύθυνση.

(γγ) Η ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

(δδ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης ολοκληρωμένες και η μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, κλπ Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα Δικαστικού της Διεύθυνσης, για περαιτέρω ενέργειες.

(γ) Τμήμα Γ’- Δικαστικού

(αα) συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα.

(ββ) Η συγκέντρωση των υποθέσεων με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης για υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, ενημερώνοντας το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας.

(γγ) Η συνεργασία με το N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.

(δδ) Η μέριμνα για παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.

II. Β' Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

(α) Α’ έως Δ’ Τμήματα Ερευνών

(αα) Η έρευνα, ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

(ββ) Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, όπως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

(δδ) Οι έρευνες για την πρόληψη και δίωξη των Οικονομικών Εγκλημάτων επί θεμάτων που αφορούν κυρίως στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στις άδειες σήματος και στα συναφή εμπορικά δικαιώματα και στην παραχάραξη νομισμάτων, τίτλων και αξιών του Δημοσίου.

(εε) Οι έλεγχοι των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν.

(στστ) Οι έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε χώρους που δεν αφορούν την επαγγελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή άλλο αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

(ζζ) Οι συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων, οι έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

(ηη) Οι κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις.

(θθ) Η δέσμευση, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τον αρμόδιο εισαγγελέα

(ιι) Η πρόσβαση και λήψη οιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που αφορά ή σχετίζεται με την αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, δίχως περιορισμούς από τις διατάξεις περί απορρήτου.

(ιαια) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(ιβιβ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(β) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ρόδου

Έχει ως έδρα τη Ρόδο και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ'Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.

(γ) Τμήμα ΣΤ’- Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.

(ββ) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για παραχάραξη του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και διάπραξης παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος, για θέματα τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.

(γγ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας και αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση αρμοδιότητας του Τμήματος.

(δδ) Η διαβίβαση στην Κεντρική Υπηρεσία στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν ν’ αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

(εε) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

III. Γ' Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

(α) Α’ έως Γ’ Τμήματα Ερευνών

Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών της Β’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

(β) Τμήμα Δ’- Ερευνών Μυτιλήνης

Έχει ως έδρα τη Μυτιλήνη και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας καιΗλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ'Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.

(γ) Τμήμα Ε’- Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων

(αα) Η διενέργεια ελέγχων σε μεταφορικά μέσα, άτομα και επιχειρήσεις και η δίωξη των παραβάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και στην εκτροπή των ψυχοτρόπων, προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων.

(ββ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

(γγ) Η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στο πλαίσιο του ν. 2331/1995 (Α' 173) για τη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά.

(δδ) Η διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή εναποτεθεί μένα και υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και με την παρουσία Τελωνειακών υπαλλήλων.

(εε) Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για την ανακάλυψη ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων καθώς και όπλων.

(στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και η διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε άτομα και επιχειρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών.

(ζζ) Η στόχευση στον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικά Ανασταλτικά Καθεστώτα.

(ηη) Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συστάσεων των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόληψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

(θθ) Η παρακολούθηση υποθέσεων παράδοσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.O.Δ.N.)

(ιι) Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου "Σύστημα Παρακολούθησης των θαλασσίων διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων" (MARINFO) κατά λόγο αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ιαια) Η συνδρομή στον έλεγχο και τη δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων που διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως παράνομη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

(ιβιβ) Ο έλεγχος της σωστής τήρησης των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά, των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν άλλες ειδικές περιπτώσεις.

(ιγιγ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, για την διερεύνηση και εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και για την αποτελεσματικότερη κοινή δράση, σχετικά με την διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

(ιδιδ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση λαθραίας διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε ειδικά ανασταλτικά καθεστώτα.

(ιειε) Η συνεργασία με τα Τμήματα των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. σε υποθέσεις αρμοδιότητας τους και η επιχειρησιακή συνδρομή σε αυτά.

(ιστιστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τον έλεγχο επιχειρήσεων, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών.

(ιζιζ) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον α.ν. 389/1936 (Α' 557).

(ιθιθ) Η συνεργασία, η παροχή συνδρομής και η υποβοήθηση της δράσης των τελωνειακών και φορολογικών Υπηρεσιών, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

(ιζιζ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(ιηιη) Η άσκηση αρμοδιοτήτων όμοιων με εκείνες του Α’ Τμήματος ερευνών της Β'Υποδιεύθυνσης, όταν έκτων περιστάσεων επιβάλλεται.