.

Άρθρο 112
Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

(β) Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών.

(γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής άπατης σε βάρος τους.

(δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.

(ε) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, καθώς και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων και όπλων.

(στ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, όπως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

2. H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α '87) και ως έδρα της ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

3. Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα (10) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(α) Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(β) Α’ Υποδιεύθυνση

(αα) Τμήματα Ερευνών Α’ έως Γ’

(γ) Β' Υποδιεύθυνση

(αα) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών & Εθνικών Δαπανών

(ββ) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

(γγ) Τμήμα Ερευνών Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Διαφθοράς

(δδ) Τμήμα Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων.

(δ) Υποδιεύθυνση Κομοτηνής

(αα) Τμήμα Ερευνών Κομοτηνής

(ββ) Τμήμα Ερευνών Αλεξανδρούπολης

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Κομοτηνής κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.

Ι. Α’ Υποδιεύθυνση με Τμήματα Ερευνών Α’ έως Γ’

Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών της Β’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Αιγαίου

II. Β' Υποδιεύθυνση η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

(α) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών & Εθνικών Δαπανών

Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες των Τμημάτων Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών και Ερευνών Υποθέσεων Εθνικών Δαπανών, Προμηθειών, Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς,

(β) Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου.

(γ) Τμήμα Ερευνών Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Διαφθοράς

Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες των Τμημάτων Ερευνών Διαφθοράς και Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Χρηματοοικονομικών θεμάτων της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.

(δ) Τμήμα Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων.

Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ’ Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

III. Υποδιεύθυνση Κομοτηνής, η οποία έχει έδρα τη Κομοτηνή και συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

(α) Τμήμα Ερευνών Κομοτηνής

Έχει ως έδρα την Κομοτηνή και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ'Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.

(β) Τμήμα Ερευνών Αλεξανδρούπολης

Έχει ως έδρα την Αλεξανδρούπολη και ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών , του Τμήματος Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ'Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.