.

Άρθρο 118
Κατάταξη προσωπικού

1. Το μόνιμο προσωπικό των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων κατατάσσεται με την έκδοση του παρόντος στους εξής κλάδους:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

α/α

Κλάδος κατάταξης του προσωπικού

Υφιστάμενη ειδικότητα

Υφιστάμενος Κλάδος

1.

Εφοριακών

ΠΕ Εφοριακών

2.

Τελωνειακών

Π Ε Τελωνειακών

ΠΕ5 Τελωνειακών

ΠΕ6 Τελωνειακών

3.

Δημοσιονομικών

ΠΕ Δημοσιονομικών

ΠΕ Δημοσιονομικού

ΠΕ Οικονομικού (Γ.Δ.Ο.Π.)

ΠΕ Λοιπών

Ειδικοτήτων

(Γ.Δ.Ο.Π.)

4.

Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ3 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ

ΠΕ5 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ

ΠΕ5 Διοικητικού -Λογιστικού Κρατικών Λαχείων

ΠΕ Διοικητικού Γ.Χ.Κ.

ΠΕ Μαθηματικών Γ.Χ.Κ.

ΠΕ Διοικητικού (τ. ΟΔΔΥ)

5.

Οικονομικών Επιθεωρητών

ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών

6.

Πληροφορικής

ΠΕ Πληροφορικής

Επιστήμης Η/Υ (Software)

ΠΕ Πληροφορικής

Μηχανικών Η/Υ (Hardware)

ΠΕ Πληροφορικής

7.

Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών

Όλων των ειδικοτήτων

ΠΕ Μηχανικών

Με ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα

ΠΕ Μηχανικών (άρθρου 30 ν. 2523/1997)

ΠΕ Μηχανικών-Μηχανολόγων

ΠΕ 2 Μηχανικών (Γ.Δ.Ο.Π.)

ΠΕ7 Τελωνειακών

Μηχανολόγων/Ηλεκτ

ρολόγων

8.

Μεταφραστών Διερμηνέων

Π Ε Μεταφραστών -Διερμηνέων

Π Ε Μεταφραστών -

Διερμηνέων

(Γ.Δ.Ο.Π.)

9.

Ιατρών

Π Ε Ιατρών -Παθολόγων

10.

Χημικών

ΠΕ Χημικών

ΠΕ Φαρμακοποιών

11.

Γεωτεχνικών

Π Ε Γεωτεχνικών (Γ.Λ.Κ.)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

1.

Εφοριακών

TE Εφοριακών

ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιοτικού Κρατικών Λαχείων

2.

Τελωνειακών

TE Τελωνειακών

TE Τεχνικού Εμπειρογνωμόνων (τ. ΟΔΔΥ)

Πλοιάρχων

TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.)

Μηχανικών

TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.)

Τηλεπικοινωνιακ ών

TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.)

3.

Δημοσιονομικών

TE Δημοσιονομικών

ΤΕ1 Δημοσιονομικού

TE Διοικητικού -

Λογιστικού

(Γ.Δ.Ο.Π.)

4.

Πληροφορικής

TE Πληροφορικής

Πληροφορικής (Software)

TE Πληροφορικής

Η/Υ Συστημάτων (Hardware)

TE Πληροφορικής

Χειριστών Η/Υ

TE Πληροφορικής

TE Πληροφορικής (Γ.Λ.Κ.)

5.

Μηχανικών

TE Μηχανικών

Πολ. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

TE Μηχανικών

Τοπογραφίας

TE Μηχανικών

Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας

TE Μηχανικών

TE Μηχανικών (Γ.Λ.Κ.)

TE5 Τεχνολόγων

Πολιτικών

Μηχανικών

6.

Εργοδηγών

ΤΕ0 Εργοδηγών

ΤΕ1 Εργοδηγών (Γ.Δ.Ο.Π.)

TE Εργοδηγών Χημικών

7.

Τεχνολόγων

TE Τεχνολογικών Εφαρμογών -Τεχνολογίας Τροφίμων

TE Τεχνολογικών Εφαρμογών -Τεχνολογίας Πετρελαίου

TE 3 Τεχνολόγων

Ηλεκτρολόγων

Μηχανολόγων

ΤΕ4 Τεχνολογικών Εφαρμογών ΜΗΚΥΟ

ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών

8.

Γραφικών Τεχνών και καλλιτεχνικών Σπουδών

Τεχνολογίας

Γραφικών

Τεχνών

TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

1.

Εφοριακών

ΔΕ Εφοριακών

2.

Τελωνειακών

ΔΕ Τελωνειακών

Ναυτών

ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου (Π.Δ.Λ.)

ΔΕ Δακτυλογράφων (Τελωνειακών)

ΔΕ2 Τεχνικού-Εμπειρογνομώνων

3.

Δημοσιονομικών

ΔΕ Δημοσιονομικών

ΔΕ1 Δημοσιονομικού

4.

Διοικητικού

ΔΕ Διοικητικού-

Λογιοτικού

(Γ.Δ.Ο.Π.)

ΔΕ4 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ

Ελληνικής Δακτυλογραφίας

ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων

ΔΕ 2

Δακτυλογράφων

Δημοσιονομικού

ΔΕ 4

Φωτοεκτυπωτού-Χειριοτών Μηχανών Αναπαραγωγής Εγγράφων

ΔΕ Διοικητικών Γ.Χ.Κ.

ΔΕ Τεχνικός

Χημικών

Εργαστηρίων

με καθήκοντα επιμελητή

ΔΕ Διοικητικού

με καθήκοντα φύλακα

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ1 Διοικητικού Διαχειριστικού (τ. ΟΔΔΥ)

5.

Προσωπικού Η/Υ

Προγραμματιστών Η/Υ

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Χειριστών Η/Υ

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Χειριστών Διατρητικών Μηχανών (Μηχανών Προετοιμασίας)

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Χειριστών Μέσων Εισαγωγής Στοιχείων

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Δ3 Χειριστών

Μηχανών

Προετοιμασίας

ΔΕ Πληροφορικής Η/Υ (Γ.Λ.Κ.)

6.

Τεχνικών

Δομικών

ΔΕ Τεχνικός

Ηλεκτρικών Εγκαταστάεων

ΔΕ Τεχνικός

Υδραυλικών -Θερμαστών

ΔΕ Τεχνικός

Συντηρητων-Μηχανών

ΔΕ Τεχνικός

ΔΕ1 Τεχνικών Ψυκτικών

Υδραυλικού

ΔΕ5 Τεχνιτών (Γ.Λ.Κ.)

Συντηρητή Κεντρικής Θέρμανσης

ΔΕ5 Τεχνιτών (Γ.Λ.Κ.)

Ηλεκτροτεχνίτη

ΔΕ5 Τεχνιτών (Γ.Λ.Κ.)

Ξυλουργού

ΔΕ5 Τεχνιτών (Γ.Λ.Κ.)

ΔΕ Τεχνικού (Γ.Λ.Κ.)

Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικός Γ.Χ.Κ.

ΔΕ4 Τεχνικού

Επισκευής

Αυτοκινήτων

7.

Οδηγών

Οδηγών αυτοκινήτων

ΔΕ Τεχνικός

Οδηγών αυτοκινήτων, με καθήκοντα επιμελητών

ΔΕ Τεχνικός

ΔΕ 6 Οδηγών (Γ.Λ.Κ.)

ΔΕ Οδηγών (Γ.Λ.Κ.)

ΔΕ3 Οδηγών (τ. ΟΔΔΥ)

8.

Μεταφραστών Διερμηνέων

ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων

9.

Τυπογράφων

Φωτοεκτυπωτών

ΔΕ Τυπογραφίας

Εκτυπωτών

ΔΕ Τυπογραφίας

Μακετιστών

ΔΕ Τυπογραφίας

Φωτοσυνθετών

ΔΕ Τυπογραφίας

Χρωμοφωτογράφων

ΔΕ Τυπογραφίας

Κοπτών - Βιβλιοδετών

ΔΕ Τυπογραφίας

Φώτο μεταφορέων

ΔΕ Τυπογραφίας

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

1.

Επιμελητών

ΥΕ Επιμελητών

ΥΕ Επιμελητών (Γ.Δ.Ο.Π.)

ΥΕ Επιμελητών Δημοσιονομικού

ΥΕ Γενικών

Καθηκόντων

(Γ.Λ.Κ.)

ΥΕ1 Επιμελητών (τ. ΟΔΔΥ)

ΥΕ Επιμελητών Γ.Χ.Κ.

2.

Εργατών

ΥΕ Εργατών

ΥΕ 3 Εργατών (τ. ΟΔΔΥ)

3.

Προσωπικού Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΥΕ 3 Καθαριστών Οργάνων Γ.Χ.Κ.

YE 5 Καθαριστριών Γ.Χ.Κ.

4.

YE Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

ΥΕ1 Νυχτοφυλάκων (Γ.Λ.Κ.)

ΥΕ Φυλάκων-

Νυκτοφυλάκων

Γ.Χ.Κ.

ΥΕ 2 Φυλάκων Εργοστασίων Βύνης ΓΧΚ.

ΥΕ2 Φυλάκων (τ. ΟΔΔΥ)

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των παρακάτω ειδικοτήτων κατατάσσεται με την έκδοση του παρόντος στις εξής ειδικότητες :

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

α/α

Ειδικότητα κατάταξης του προσωπικού

Υφιστάμενη Ειδικότητα κατάταξης του προσωπικού

1.

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διάφορων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη

(ΠΕ) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, όλων των ειδικεύσεων

2,

Εφοριακών

(ΠΕ) Εφοριακών

3.

Δημοσιονομικών

(ΠΕ) Δημοσιονομικών

(ΠΕ) Διοικητικού- Οικονομικού (Γ.Δ.Ο.Π.)

(ΠΕ) Διαφόρων Ειδικοτήτων (Γ.Δ.Ο.Π.)

(ΠΕ) Οικονομικού (Γ.Δ.Ο.Π.)

4.

Διοικητικού Οικονομικού

(ΠΕ3) Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Η/Υ

(ΠΕ5) Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας & Εκμετάλλευσης Η/Υ

(ΠΕ) Διοικητικού ΓΧΚ

5.

Πληροφορικής

(ΠΕ) Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ (Software)

(ΠΕ) Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ (Hardware)

(ΠΕ) Πληροφορικής (Γ.Λ.Κ.)

6.

Μηχανικών

(ΠΕ) Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

(ΠΕ) Αγρονόμων Τοπογράφων

(ΠΕ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

(ΠΕ) Μηχανικών (Γ.Λ.Κ.)

7.

Χημικών

(ΠΕ) Χημικών

8.

Φυσικών

(ΠΕ) Φυσικών

Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

1.

Διοικητικού Λογιστικού

(ΤΕ3) Διοικητικού Λογιστικού ΜΗ.Κ.Υ.Ο.

(TE) Τεχνικού Εφαρμογών (τ. ΟΔΔΥ)

2.

Πληροφορικής

(TE) Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ (Software)

(TE) Πληροφορικής (Γ.Λ.Κ.)

Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

1.

Εφοριακών

(ΔΕ) Εφοριακών

2.

Δημοσιονομικών

(ΔΕ) Διοικητικού Λογιστικού (Γ.Δ.Ο.Π.)

(ΔΕ) Δημοσιονομικών (Γ.Λ.Κ.).

3.

Διοικητικού

(ΔΕ) Διοικητικών Γ.Χ.Κ.

(ΔΕ) Χημικών Εργαστηρίων

(ΔΕ1) Διοικητικού Διαχειριστικού (τ. ΟΔΔΥ)

4.

Προσωπικού Η/Υ

(ΔΕ) Χειριστών Διατρητικών Μηχανών (Μηχανών Προετοιμασίας)

(ΔΕ) Χειριστών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων

(ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ/ Προγραμματιστών Η/Υ

5.

Εργοδηγών (Δομικών Έργων)

(ΔΕ) Εργοδηγών (Δομικών Έργων)

6.

Τεχνικών

(ΔΕ) Τεχνικός

(ΔΕ) Τεχνικός Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

(ΔΕ) Τεχνικός Συντηρητής Μηχανών

(ΔΕ) Ηλεκτρολόγων Γ.Χ. Κ.

7.

Ξυλουργών-Επιπλοποιών

(ΔΕ) Ξυλουργών-Επιπλοποιών

8.

Οδηγών

(ΔΕ) Οδηγών Αυτοκινήτων

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

1.

Επιμελητών

(ΥΕ) Επιμελητών

(ΥΕ) Επιμελητών Δημοσιονομικού

(ΥΕ) Επιμελητών Γ.Χ.Κ.

2.

Εργατών

(ΥΕ) Εργατών

(ΥΕ) Εργατών Γ.Χ. Κ.

(ΥΕ3) Εργατών (τ. ΟΔΔΥ)

3.

Καθαριστριών

(ΥΕ) Καθαριστριών

(ΥΕ2) Καθαριστριών (Γ.Λ.Κ.)

4.

Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

(ΥΕ) Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

(ΥΕ) Φυλάκων

Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων

(ΥΕ2) Φυλάκων (τ. ΟΔΔΥ)

5.

Οδηγών

(ΥΕ) Οδηγών

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α'280), εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Για την κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου κατάταξη προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμόδιου προς τούτο οργάνου. Δεν απαιτείται διαπιστωτική πράξη για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στους ομώνυμους κλάδους και στις ομώνυμες ειδικότητες των άρθρων 115 και 116.