.

Άρθρο 127
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και οι Υπηρεσίες της, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ.. Τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη κατά την δημοσίευση του παρόντος συγχρηματοδοτούμενα ή μη έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ.

2. Εντολές που εκδόθηκαν από την υφιστάμενη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και αφορούν σε υπαλλήλους του Υπ.Οικ. παραμένουν σε ισχύ και εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που αφορούν σε προσωπικό του Υπ.Οικ. για τις οποίες οι εντολές εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την αριθ. Δ6Α 1113773ΕΞ2013/15-7-2013 (ΦΕΚ Β` 1748) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπου απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάκλησης ή τροποποίησης εκδοθείσας εντολής ή παράτασης οριζόμενης προθεσμίας, αυτές εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. ή τον Υπουργό Οικονομικών κατά λόγο αρμοδιότητας.

(β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 60 του παρόντος εφαρμόζεται και στο Τμήμα Γ-Εσωτερικών Υποθέσεων της υπηρεσίας του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

5. α) Στις Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, κατά το μέρος της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και θεσσαλονίκης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως ισχύει, από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τους, η οποία καθορίζεται με την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, καθώς και οι αρμοδιότητες τις οποίες έχει μεταβιβάσει ή για τις οποίες έχει εκχωρήσει την εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα των εν λόγω Ελεγκτικών Κέντρων, με την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β'478 και 558) απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, οι οποίες μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται, από την προαναφερθείσα ημερομηνία, σε αντίστοιχο όργανο των Δ.Ο.Υ., στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτές.

β) Τα ίδια όργανα των υπηρεσιών, στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Δ.Ε.Κ., καθίστανται, επίσης, αρμόδια, από την ίδια ημερομηνία για :

(αα) την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και θεσσαλονίκης, την έκδοση των σχετικών καταλογιοτικών πράξεων, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιοτικών πράξεων, στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) τον έλεγχο, την έκδοση των οικείων καταλογιοτικών πράξεων, των τυχόν συμπληρωματικών καταλογιοτικών πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, την λήψη διασφάλισηκών και αναγκαστικών μέτρων, καθώς και για κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
(γγ) τα σχετικά φυσικά και μαγνητικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα'και ββ'της παρούσας υποπαραγράφου, τα οποία περιέρχονται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα τους, αντίστοιχα.

γ) Κατ’ εξαίρεση, η διαχείριση όλων των βεβαιωμένων μέχρι 30.4.2014 ανεξόφλητων και εξοφλημένων οφειλών στα Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η επιδίωξη της είσπραξης αυτών με τη λήψη όλων των αναγκαστικών, δικαστικών, διοικητικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης, καθώς και η εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Ομοίως οι φάκελοι δικαστικών υποθέσεων και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που αφορούν στις ως άνω οφειλές μεταφέρονται και παρακολουθούνται από τις ανωτέρω Δ.Ο.Υ. Στις Δ.Ο.Υ. αυτές περιέρχονται και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

δ) Το λοιπό γενικό φυσικό αρχείο των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Νάξου, το οποίο θα γίνει με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται από το Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου.