.

Άρθρο 129
Έναρξη Ισχύος

1. «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του πλην των υπηρεσιών του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του παρόντος, των οποίων η ισχύς καθορίζεται από την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

2. Τα τρία παραρτήματα (Παράρτημα 1: Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς και στις νομαρχίες, Παράρτημα 2: Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Παράρτημα 3: Τελωνεία) που ακολουθούν το παρόν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.