Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σεμιναρίου "Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν.4172/2013)" 12.10.16

 

Ερώτηση 1: ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καταβάλλει αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα παρακρατήσει φόρο 20%; Να σημειωθεί ότι το ΝΠΔΔ έχει εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

Απάντηση: Ως υπόχρεοι σε παρακράτηση ορίζονται: κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20%. Δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση για τα ΝΠΠΔ. Μοναδική εξαίρεση από τους υπόχρεους για παρακράτηση υπάρχει για την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, όπου υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου είναι οι λήπτες των πληρωμών. Επομένως, θεωρούμε ότι θα υπάρξει κανονικά παρακράτηση φόρου 20%. Περισσότερα για την παρακράτηση φόρου στη συνέχεια του σεμιναρίου όπου υπάρχει εκτενής ανάλυση.

 

Ερώτηση 2: Εταίροι ΙΚΕ, έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα τους σε κινηματογραφικές ταινίες και εισπράττουν το καθαρό ποσό που απομένει από τα έσοδα αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκμετάλλευσης και ένα ποσοστό 5%. Το ποσό αυτό θεωρείται εισόδημα από ROYALTIES, οπότε φορολογείται αυτοτελώς με ποσοστό φόρου 20%;

Απάντηση: Εφόσον τα εκχωρούμενα δικαιώματα ανήκουν στην Ι.Κ.Ε., τότε δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, καθώς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 62 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties).

Σε αυτήν την περίπτωση τα δικαιώματα που εισπράττουν φορολογούνται μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιώματα ανήκουν στους εταίρους της ΙΚΕ ως φυσικά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να γίνει ο εξής διαχωρισμός: Αν τα Φ.Π. ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% η οποία δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση και τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αν, όμως τα Φ.Π. δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε με την παρακράτηση φόρου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

 

Ερώτηση 3: Όταν δεν υπάρχει συμφωνία για βελτίωση της ξένης ιδιοκτησίας και γίνονται επισκευές για να λειτουργήσει η εισερχόμενη επιχείρηση, και τότε πρέπει να γίνεται απόσβεση των επισκευών για όσα έτη είναι το μισθωτήριο;

Απάντηση: Αναφορικά με τις δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, αυτές προσαυξάνουν την αξία του παγίου που αφορούν και αποσβένονται με βάση το σχετικό πίνακα από τον κύριο του παγίου (εκμισθωτή) και όχι από αυτόν που τις πραγματοποίησε. Αντίθετα, ο μισθωτής δεν θα διενεργεί πλέον αποσβέσεις επί των βελτιώσεων και προσθηκών που πραγματοποίησε σε μισθωμένα ακίνητα αλλά θα εκπίπτει τις σχετικές δαπάνες κατά το έτος πραγματοποίησής τους. (ΠΟΛ.1073/2015)

 

Ερώτηση 4: Πότε δεν μεταφέρεται η ζημία προηγούμενης χρήσης σε επόμενο έτος (5 έτη);

Απάντηση: Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας, χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας του μεταγενέστερου έτους.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση και αποκτούν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, των οποίων τα κέρδη θεωρούνται προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς αν και τα έσοδά τους αυτά χαρακτηρίζονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επί των εισοδημάτων αυτών διενεργείται παρακράτηση με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. Τέλος, απαγορεύεται ο συμψηφισμός των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή και αφορά τόσο τις ζημίες που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή όσο και από τη μεταβίβαση κεφαλαίου στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το εισόδημα να προκύπτει σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ. και δεν υπάρχει πρόβλεψη απαλλαγής από το φόρο σε κάποια ΣΑΔΦ.