.

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ. 1684 ΕΞ 31.08.2016
Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

ΕΡΩΤΗΜΑ
Οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1 παράγραφο 2γ δηλ. (Ο.Ε, Ε.Ε και Ατομικές επιχειρήσεις) με απλογραφικά βιβλία πέρα από την κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν υποχρέωση να συντάξουν και ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014, οι μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1, παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29(πληροφορίες Προσαρτήματος). Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να παρατίθενται επί της συντασσόμενης κατάστασης αποτελεσμάτων και όχι ως ξεχωριστή ενότητα (Προσάρτημα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ