Ερώτηση

14ΑΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΞΕΝΟΔ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΜΟΥ;

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 2859/2000, ισχύουν τα εξής:
2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, εί¬ναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος πα¬ροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
Πέραιτερω σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίοδιου άρθρου, ορίζεται ότι:
4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτή¬ρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κα¬τασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακι¬νήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώ¬ρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφο¬ρούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του Ν. 2859/2000, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης  του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Έτσι, σύμφωνα με όλα τα  παραπάνω, όσον αφορά τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο, τόπος φορολογίας είναι η Γερμανία και σωστά περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Δεν θεωρούνται ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών και δεν θα μπουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και στην περιοδική δήλωση του ΦΠΑ. Θα εμφανιστούν μόνο στον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ.
Πέραιτέρω όσον αφορά τις εργασίες τοποθετήσεων και συντηρήσεων, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του Ν. 2859/2000
Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο πραγματο¬γνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά και παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα:
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρε¬σίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας.
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπη¬ρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι εκτός του εσωτε¬ρικού της χώρας.
Όμως επειδή εσείς είστε υποκείμενος στο φόρο και έχετε την έδρα της επιχείρησής σας σε άλλο κράτος μέλος ( Ελλάδα), εντάσεστε στο γενικό κανόνα της παραγράφου 2 που αναφέρουμε παραπάνω και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θεωρούνται πράξεις λήπτη και τόπος φορολογίας τους είναι η Ελλάδα. Έτσι, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα εν λόγω τιμολόγια στους κωδικούς 303, 353 και 344 της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα έχετε το δικαιώμα να αιτηθείτε την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλατε από τη Γερμανία με την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολ.1003/15.1.2010, η οποία ορίζει ότι:
Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα έχει δικαίωμα επιστροφής, από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του φόρου προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά που του παραδόθηκαν και οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εν λόγω κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε σ΄αυτό.
Ο αιτών πρέπει να πληροί, κατά την περίοδο επιστροφής που καλύπτει η αίτηση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να μην διατηρεί στο κράτος μέλος επιστροφής την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιεί οικονομικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του,
β) Να μην πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο κράτος μέλος επιστροφής, με εξαίρεση τις ακόλουθες 3 πράξεις:
αα) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο κράτος μέλος επιστροφής και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές,
ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις στο κράτος μέλος επιστροφής.
γ) Να έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο κράτος μέλος επιστροφής ή να χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες πράξεις της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β.
Τρόπος υποβολής
Ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλει την αίτηση μόνο μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου TAXISnet κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχει λάβει για άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
H περίοδος επιστροφής που καλύπτει η αίτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ημερολογιακό έτος ούτε να είναι μικρότερη των τριών ημερολογιακών μηνών εκτός εάν η αίτηση αφορά περίοδο που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους το οποίο στην περίπτωση αυτή λογίζεται ως ένα ημερολογιακό έτος.
H Διεύθυνση ΦΠΑ παραλαμβάνει, μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου TAXISnet, τις αιτήσεις των υποκειμένων στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προκειμένου να τις αποστείλει στο κράτος μέλος επιστροφής και εκδίδει στον αιτούντα ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. Εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος επιστροφής, παραλαμβάνει μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικό αρχείο μέγιστης χωρητικότητας 5Mb (Megabytes). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει σαρωμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών με κατώτερο όριο φορολογητέας αξίας δαπανών 250 Ευρώ για καύσιμα και 1000 Ευρώ για λοιπές περιπτώσεις.

Η αίτηση αποτυπώνεται στην ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία της αίτησης που απαιτούνται από τον αιτούντα για την παροχή πληροφοριών ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών συμπληρώνονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες τις οποίες ορίζει το κράτος μέλος επιστροφής. Η λίστα των απαιτούμενων γλωσσών ανά κράτος μέλος επιστροφής είναι διαθέσιμη κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Η Διεύθυνση ΦΠΑ αποστέλλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στο κράτος μέλος επιστροφής εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.
Εάν η αίτηση δεν διαβιβαστεί στο κράτος μέλος επιστροφής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΦΠΑ εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα.

Η Διεύθυνση ΦΠΑ δέχεται ερωτήματα από τα κράτη μέλη επιστροφής όσον αφορά τους υποκειμένους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να δίδονται εντός ενός μηνός από την άφιξη του ερωτήματος
Όριο αιτούμενου ποσού
Εάν η αίτηση αφορά περίοδο επιστροφής ενός ημερολογιακού έτους το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 50 Ευρώ και εάν η αίτηση αφορά περίοδο μικρότερη ενός ημερολογιακού έτους αλλά όχι μικρότερη των τριών μηνών το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 400 Ευρώ.

Τύπος και περιεχόμενο
Ο τύπος της αίτησης επιστροφής έχει την μορφή ηλεκτρονικής “φόρμας” και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όνομα αιτούντος, διεύθυνση επαγγελματικής του δραστηριότητας και διεύθυνση για επαφή με ηλεκτρονικά μέσα,
β) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εγγραφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας,
γ) κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) του αιτούντος και την περιγραφή αυτής,
δ) περίοδο που καλύπτει η αίτηση επιστροφής,
ε) κράτος μέλος επιστροφής,
στ) στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού με τους κωδικούς IBAN και BIC,
ζ) δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει, ότι εντός του κράτους μέλους επιστροφής δεν πραγματοποίησε καμία παράδοση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών που να θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν εντός του κράτους αυτού, εκτός της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και των συναφών με αυτές που απαλλάσσονται του φόρου καθώς και παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που υπέχει την υποχρέωση πληρωμής του φόρου.
η) στοιχεία αντιπροσώπου (στην περίπτωση που υπάρχει)

Παραστατικά δαπανών
Η αίτηση επιστροφής περιλαμβάνει και τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε τιμολόγιο ή παραστατικό εισαγωγής, ανά κράτος μέλος επιστροφής:
α) όνομα και πλήρη διεύθυνση του προμηθευτή,
β) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εγγραφής του προμηθευτή στο κράτος μέλος επιστροφής για τους σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας,
γ) αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού,
δ) ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας εκφρασμένο στο νόμισμα του κράτους μέλους επιστροφής,
ε) ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας που εκπίπτει και το οποίο έχει προσδιοριστεί βάσει της αναλογίας έκπτωσης,
στ) ποσοστό επί τοις εκατό της αναλογίας έκπτωσης( ποσοστό pro-rata),
ζ) περιγραφή του είδους των αγαθών ή των υπηρεσιών και ταξινόμηση βάσει ειδικών κωδικών που χρησιμοποιεί το κράτος μέλος επιστροφής, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη σχετική ιστοσελίδα για την υποβολή της αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγκατάστασης το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής
Το κράτος μέλος επιστροφής εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση εντός 4 μηνών από την ημερομηνία που παραλαμβάνει την αίτηση από το κράτος μέλος εγκατάστασης.